استاد ایاما در هنگامجوانی ده شعار را برای برای راه وهدفی برگزیده بود انتخاب کرد.اینشعایر،از دید ایاما به مثابه روح و جوهری بودو و مبانی طریقت هنرهای رزمیشمرده می شوند.این ها به نوعی بیانگر نوع نگرش استاد به هنر های رزمی وهمچنین اصول شخصی وی و کاراته کیوکوشین هستند. در پس هر واژه ی این جملاتدریایی از معانی نهافته است.بر هر پوینده ی راه کیوکوشین لازم است آنها رابخواند و پس از تفکر و تعمق پیرامون آنها،در رفتار و کردارش از آنهااستفاده نماید.

و این شعارها این است:·آغاز و پایان راه هنرهای رزمی ادب و نزاکت است.پس در همه حال به طور شایسته و بدون ریا مودب و خوش رفتار باش.·پیروی کردن از راه هنرهای رزمی همانند بالا رفتن صخره است.بدون استراحت بهبالا رفتن ادامه بده.این یک علاقه کامل و راسخ به مسئولیت موجود(به هنرهایرزمی که به مشابه بالا رفتن از صخره هستند)را می طلبد.·حتی برای یگ پژوهشگر(پوینده راه)هنرهای رزمی جایگاه پول را نمی توان نادیده گرفته شود.اما باید مواظب باشی هرگز به آن وابسته نشوی.·طریقت هنرهای رزمی بر حالت فیزیکی بدن متمدکزشده است.بکوش که حالت و وضعیت صحیح را در همه حال حفظ کنی.·راههنرهای رزمی پس از هزار روز تمرین آغاز می شود و پس از ده هزار روز تمرینبه اوج خود می رسد.در هنرهای رزمی خویشتن نگری موجب خردمندی میشود.·همواره به عملکرد خود به عنوان فرصتی برای پیشرفت و به دیده ی تامل بنگر.·طبیعت و هدف هنرهای رزمی جهانی است.همه ی خواسته های ی خود خواهانه باید در آتش تمرین سرخ شوند.·هنرهای رزمی با یک نقطه آغاز می شوند و در یک دایره پایان می یابند.خطوط مستقیم در نتیجه ی این اصل اساسی هستند.·جوهر واقعی طریقت هنرهای رزمی تنها از طریق تجربه درک می شود.با دانستن این موضوع،بیاموز که هرگزاز سختی پیامدهای آن نهراسی.·همیشه به خاطر داشته باش،در هنرهای رزمی جایزه های قبلی مطمئن و سپاسگزار واقعی فراوان هستند.