گری نوکاتاسونونی-گری نوکاتا سونويون - گرينوكاتنا سونويون

1-کاتاهای پینان. پینان یک اسم اوکیناوائی است به معنی فکر صلح آمیزو ظاهرامنظورابداع کنندگان آن تقویت روحیه فرهنگی درخارج ازحیطهای رزمی بوده استعبارتند ازپينان سونوایچ- پينان سونونی- پينان سونوسان- پينان سونویون-پينان سونوگو

2- سوکینوکاتا= کاتای مشت یاضربه مشت بسته

3- یانتسو= چهارمین

4- تنشو= جزء کاتاهای مقدماتی کاراته وبه معنی چرخش دستها است

5- سانچین نوکاتا= به معنی3 مبارزه

6- سای فا =آخرین نقطه شکست

7- گیک سای دای= هجوم اصلی یا بزرگ

8- سی پاي = به معنی18حرکت است

9- گیگ سای شو= حمله یا هجوم کوچک

10- گاریو= اژدهای نشسته یک کاتای پیشرفته است

11- سی ان چین= آرامش در طوفان یک کاتای پیشرفته است

12- کانگودای= نگاه کن به آسمان یک کاتا بسیار پیشرفته است.

13-سوشي هو= 54 حركت يك كاتاي بسيار پيشرفته است . درابتدا هنرجويان كيوكوشينبا7 عددپري به اسامي تايكيو كاتاسونايچ -ني وسان وگري نوگاتاسونوايچ نيوسان ويون اشنا مي شوند در عين حال بعد از چند ماه تمرين با پري كاتاهاياوراادامه مي دهند تمرين كاتاي اورا در پيشرفت فنون مبارزه و واكنش هايدفاعي وتاي ساباكي هنر جو نقش پراهميتي ايفا مي كند هر كاتا داراي يكبونكاي مي باشد بونكاي يعني مفهوم ومنظور علمي از هر قسمت كاتا چيست ؟شناخت روح معنوي حاكم بر كاتايادگيري بونكاي در درجات بالا بسيار مهم استزيرا به عمق ودليل حركات به ظاهرا نمايشي كاتا پي مي برند بونكاي رامعمولابايد نزداساتيد بزرگ وبسيار با تجربه يافت. درسبك كيوكوشين كاتا هابه دو دسته تقسيم مي شوندالبته به دو علت

.1- کاتاهائی که به منظور قدرت یابی وسرعت درحرکات ابداع شده اند

2- کاتاهائی که به خاطر ایجاد تمرکز وتعادل با کمک تنفسهای ایبوکی طراحی شده ان