- بدن سازی

درسبک کیوکوشین به قدرت بدنی و استقامت جسمانی یک هنرجو اهمیت زیادی قائلمیشوند .از اینرو تمرینات کلاسیک زیادی در طی جلسات مختلف صرف این مهممیگردد.

برای اینکه فردی بتواند تکنیکهای کاراته را اجرا کند ومهارت در اجرای این فنون پیدا نماید باید اولا عضلات گوناگون بدنش تحتتمرینات مختلف تقویت شوند این عضلات به طور کلی عبارتند از : 1- عضلات کمرو اطراف ستون فقرات - کتفها- عضلات بازوو صاعد و انگشتان دست -عضلات گردنو شانه -عضلات شکم عضلات سینه و زیر بغل - عضلات کپل ها و ران - عضلات ساقو پا و کف پا.

در طول ساعتها تمرین این عضلات به کار گرفته شده وتقویت و تربیت فیزیکی میشوند و بعد از استحکام مناسبی برخوردار خواهند شد.

2- مفاصل

مفصلهایمختلف بدن در طی اعمال جاری روزانه از چند نوع حرکت محدود و مشخصبرخوردارند ولی در کلاس کیوکوشین به نرم کردن و بالا بردن ضريب حرکتی وتوانائی فنی و مکانیکی مفصلهای مختلف توجه زیادی شده که در نهایت مفصلهابسیارانعطاف پذیر می شوند و ضریب آسیب پذیری آنها بشدت کاهش می یابد اینموضوع مهم بوسیله انجام نرمشهای بسیار علمی و خاصی در هر جلسه تمرین شده ودر مدت زمان کوتاهی به نتیجه مطلوبی رسیده میشود.


۳- تعادل
یکهنر جو کیوکوشین کاراته باید بتواند در هر لحظه وزن بدنش را حفظ کرده وتعادل داشته باشد یعنی بعد از مدتها تمرین بایستی خیلی سریع جابجا شده ودر موقعیت جدید وزن خود را روی پاهایش حفظ کند در حقیقت تفاوت داچی و راهرفتن معمولی در همین زمان جابجایی وزن یا مرکز ثقل بدن است در راه رفتن وقدم برداشتن عادی فرد اول پایش را جابجا می کند و بعد وزن بدن را منتقل مینماید ولی در حرکت داچی وزن (مرکز ثقل) هماهنگ و همزمان با حرکت پا جابجامیشود و در همه حالت مرکز ثقل بدن باید در اختیار خودمان باشد. در کلاسهایکیوکوشین درهر جلسه تمرین بسته به ظرفیت رده کلاس به موضوعات مختلفیپرداخته می شود که این موارد بسته به نظر استاد وشرایط زمانی ومکانی تفاوتدارد ولی درکل به چند مجموعه تقسیم می شوند که به صورت تیتروار عبارتند از:

1- نرمش(شامل دو-گرم کردن تاندون هاو نرم کردن مفاصل)

2- تکنیهای کلاسیک(شامل اجرای همه تکنیکهای دست وپابا شماره وگروهی )(نرمشهای 35دقیقه ای)

3- کیهون(اجراوتمرین تکنیکهای مختلف برروی داچی های مناسب )

4- کاتا(اجرای کاتاهای مختلف در رده های گوناگون)

5- کمیته(جیو-مواته گوداسای-ایپون-سمبون) مبارزه

6- استقامت بدنی(اجرای حرکت های قدرتی برای بالا بردن توان عضلات وحجم تنفس)

7- میت وکیسه(تمرین بوسیله میت وکیسه بوکس)

8- وزنه(تمرین بادمبل-میل-پرس)

9- دفع شخصی(فنون دفع ضربه وقفل کردن حریف)

10- در درجات بالاترتمرین باابزارجنگی (نانچکو-بو-سای-کن دو-تون فای-شمشیرسامورائی)


كاراته بعداز10000هزار روزشروع مي شودوبعداز100000هزار روزبه اوج خودمي رسد

اوياما


ایستادن ها (داچی ها)

مورددیگری که در آموزش مد نظر است چگونگی ایستادن بر روی پاها در حالتهایمختلف است.منظور اینستکه بتوانیم وزن بدن را (گرانیگاه) در جایی قرار دهیمکه امکان بهترین بهره وری را با اعمال کمترین نیرو داشته باشیم اسامی داچیهای مرسوم در کیوکوشین عبارتند از:

1- هی کوداچی = ایستادن معمولی (پاها چسبیده)

2- موسوبی داچی = پاشنه ها به هم پنجه ها با فاصله

3- هاچی جی داچی = ایستادن کبوتری

4- هی کوداچی = ایستادن موازی

5- یوي داچی یافودو داچی = به حالت آماده

6- سانچین داچی = حالت ساعت شنی

7- زنکو تسوداچی = اصلی ترین داچی (ایستادن متمایل به جلو)

8- کیبا داچی = نشستن روی اسب

9- شیکو داچی = شبیه کیباداچی ولی سرپنجه ها به خارج (کشتی سومو)

10- تزوری آشی داچی = (سوری آشی داچی) = ایستادن مرغ ماهی خوار

11- نكو آشی داچی = ایستادن گربه ای

12- کوکو تسو داچی = ایتادن پنجه خرسی

13- کمیته داچی= آماده برای مبارزه

14- کاکه داچی = پا قلابی

15- مورو داچی = ایستادن سامورائی

16-مامی زنکو تسو داچی= ایستادن بند باز

17- شوموکو داچی = حالت T شکل


منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]