خطای شیکاکو (اخراج):

داوروسط بعد از اعلام يامه با رای اکثریت داوران گوشه ، با گفتن آکا یا شیروو با گفتن هانسوکو شیکاکو اعلام رای کرده و فايتر را از مسابقه اخراج مینماید.

اسامی امتیازها در داوری:

نيم امتیاز waza ari (وازاری)

امتیاز کامل ippon (ایپون= ضربه فنی)

هانسوکو- خطا

تذکر کوچک- ایچی و نی ki ko ko (کی کو کو)

جریمه خطای کوچک – ایچی و نی chui(چویی)

جریمه خطای متوسط – ایچی و نیgenten(جن تن) بعد از چويي دوم جريمه جنتن درنظر گرفته مي شود.

جریمه خطای بزرگshik kaku(شیک کاکو-اخراج)

ضربات خطا در مبارزه و اعلام داور وسط:

ضربه به صورت با دست و آرنج ( هانسوكو جودان سوكي – هانسوكو هيجي جودان)

لگد به بیضه ( هانسوكو كين گري)

هل دادن با کف دست ( هانسوكو شوتِي)

گرفتن لباس يا دست ( هانسوكو سوكامي)

خروج از تاتمی ( هانسوكو جوگاي)

وظايف داوران كنار:

نشستنداوران گوشه باید به صورت خبردار باشد ؛ پرچم قرمز به سمت باند قرمز وپرچم سفید به سمت باند سفید در دست گرفته شود و مچ دست بر روی زانوهاقرار بگیرد.

طریقه امتیاز و خطا دادن داوران گوشه:

امتیاز ایپون:

با دیدن نوع ضربه آکا یا شیرو پرچم کشیده و مورب رو به بالا وطرفین برده میشود همراه با سوت قوی و سریع.

وازاری:

پرچم به صورت افقی به( موازات شانه)و به پهلوی بدن برده میشود همراه با سوت سریع.

هی که وا که:

دو پرچم به صورت ضربدر و قرمز روی سفید قرار میگیرد.

مینای:

ندیدم - دو پرچم بصورت ضربدر و قرمز روی سفید روبروی صورت قرار می گیرد.

میتومیزو- توری ماسن:

اتفاق قابل توجهی نیفتاده است و یا مورد قبول نیست- پرچم ها در طرفین زانو حرکت کرده به همراه چند سوت آرام

جوگای:

در سمتی که مبارز از تاتمی خارج شده باشد پرچم را به زمین زده و سوت ممتد وکم صدا زده می شود.

خطای شیکاکو:

حرکت 45 درجه پرچم بصورت سریع و بالای سر و سوت ممتد زده می شود.

خطای جن تن :

حرکت 45 درجه پرچم در زایه 90 درجه بدن بصورت سریع همراه با سوت ممتد.

خطای چویی:

با حرکت 45 درجه در زاویه 45 درجه بدن بصورت آرام و همراه با سوت ملایم و ممتد .

کی کو کو:

حرکت 45 درجه پرچم که دستها به موازات پاها میباشد از مچ حرکت کرده بصورت آرام وبا سوت ملایم.