چرا دخترها هزار جور بزک دوزک میکنند؟

چون میدانند با اون قیافه هیچکس نمیاد سراغشون !چرا دخترها میرن بدن سازی؟

چون با اون هیکل های ناقص کسی سراغشون نمیاد !چرا دخترها هیشه به ایفون و در نگاه میکنند؟

چون همیشه منتظر خواستگارن !چرا دخترها دماغشون رو عمل میکنن؟

چون امیدوارن شاید فرجی شد و خواستگار اومد !چرا دخترها فیلم هری پاتر را دوست دارن؟

چون فکر میکنند فردا میاد خوستگاریشون !به دخترهای دم بخت چه میگویند؟

دیر شوهر کرد داشت می ترشیدب;ه یک دختر نصفه مغز چه میگویند؟

از سرت هم زیادهبه یک دختر باهوش تو ایران چی میگن؟

تروریستچرا دختر ها مثل مجسمه هستند؟

چون تمام عمر به در ذل می زنندچرا دخترهای معمولی(s)دنبال بیل گیتس(n) میرن؟

چون n و s همدیگر را جذب میکنندچرا دخترانی که با دوست پسراشون از برج میلاد خودشونو پرت کنن پایین مرد 1 ساعت زودتر از دختر میرسد زمین؟

چون دختره از ارتفاع می ترسد از پله اومده پایین !چرا دختر ها چرا اینقدر لباس میخرن؟

چون روی جیب دوست پسرشون نشسته اندچرا دخترها ازپسر ها هیچ چیز میدانند؟

این سوال غلط است!

می دانند فقط یک مورد است "مرد ها سبیل دارند "