[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
در دل و جان خانه کردی عاقبت
هر دو را ديوانه کردی عاقبت
ای ز عشقت عالمی ويران شده
قصد اين ويرانه کردی عاقبت
دانه اي بيچاره بودم زير خاک
دانه را دردانه کردی عاقبت
کاسه سر از تو پر از تو تهی
کاسه را پیمانه کردی عاقبت

شيرين لب يار با چشم جادو
شور قيامت افکنده هر سو
چشمش به غمزه لعلش به خنده
دل ها فکنده در دام گيسو
هر ماه رويي کندر جهان بود
مفتون خود کرد از خال هندو
هرگز نديده است چشمی به عالم
اين زلف پر خم اين چشم جادو

شيرين لب يار با چشم جادو
شور قيامت افکنده هر سو
چشمش به غمزه لعلش به خنده
دل ها فکنده در دام گيسو
هر ماه رويي کندر جهان بود
مفتون خود کرد از خال هندو
هرگز نديده است چشمی به عالم
اين زلف پر خم اين چشم جادو
شيرين لب يار با چشم جادو
شور قيامت افکنده هر سو

در کوی او دوش کردم با زاری؟
صد کشته ديدم از تيغ ابرو
از جلوه ای که آرام گوشم؟
آن ترک سرمست آن شوخ خوش رو
بر سرو و بر مه بس طعنه زد يار
از قد دلکش از روی نيکو
شيرين لب يار با چشم جادو
شور قيامت افکنده هر سو
يک عندليبش گر در قفس ماند
چندين هزار است در گلشن او
در گلشن او
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]