معرفي كتاب:مراقبه - روشی برای ارتباط آگاهانه با خداوند

مراقبهنام کتابی روانشناسی است که وین دایر آن را در ۱ سپتامبر ۲۰۰۲ (میلادی)نوشت. این کتاب به نحوهٔ انجام نوعی مراقبه (مدیتیشن، Meditation) به نامجاپا میپردازد. که با استفاده از آن میتوان در تمامی ساعات روز خود رابه سرچشمه ی(شکاف) آرامش در کل روز متصل کرد.

مقدمه کتاب به قلم وین دایر

شکافبین افکار، مکانی بسیار عالی و شگفت انگیز است. معجزهها در این مکان بهوقوع میپیوندند. هر انسانی در بین افکار خود این شکاف را دارد. با خواستو ارادهٔ خود میتوانید به این شکاف رخنه کنید و فعال سازی ابعاد متعالیبشر از قبیل بینش، شهود، خلاقیت و هم چنین اوج کارآیی او را تجربه کنید.در این مکان میتوانید به آسایش، شور و شعف، سعادت جاودانی و آرامش ناشیاز برقراری ارتباط آگاهانه با خداوند پی ببرید.

در حالی که مطالعهٔاین کتاب کوچک و تمرین ورود به شکاف بین افکار خود را آغاز میکنید ایننکتهٔ بسیار مهم را به خاطر بسپارید که در هر لحظهای که بخواهیدمیتوانید به این مکان فوق العاده وارد شوید. قدرت این شکاف همیشه دردسترس شماست. مهم نیست که در جلسهٔ مهم تجاری حضور دارید، پشت شامنشستهاید و در گیر بحث داغی شدهاید، در هجدهمین دورهٔ آغاز بازی گلف درروزی طولانی در زمین بازی به سر میبرید و یا حتی سوار اتوبوسی بسیار شلوغهستید.
پرونده5nvc7i6g7c2j8u0tg.jpg


شما مالک این شکافهستید. هیچ کس نمیتواند آن را از شما بگیرد. در ورودی شکاف پیوسته باز ودر دسترس است. وقتی روشهای ورود به شکاف را آموختید و در به کارگیریآنها مهارت پیدا کردید پی میبرید که اغلب اوقات به انرژیهای شگفت انگیزاین مکان معجزه آسا پناه میبرید. هیچ کس نخواهد فهمید که شما در تنگنایترافیک سنگین، جایی که همهٔ انسانهای پیرامونتان غرق در اضطراب، نگرانی وناامیدی اند، همهٔ ناهماهنگیها را از سر بیرون کردهاید و حتی برای یکلحظه هم که شده آرامش برخاسته از آن شکاف را برگزیده ایدو انجام دادن اینکار نیرویی دوباره به روح تان میبخشد و به شما تذکر میدهد که به جایتحقیر خویش برای خود ارزش و احترام قایل شوید. شما افرادی که این لحظه رافرصتی برای دلخور شدن میدانند دوری کردهاید و وارد شکاف شدهاید. اکنوناز این مکان برای آرام بودن استفاده میکنید. پی بردن به چگونگی ورود بهشکاف با خواست و ارادهٔ خود و با چند تصویر ذهنی درونی کوتاه چنین ارزشیدارد.

این شکاف به شما شیوهای برای گوش سپردن، آموزش خواهد داد کهدر گذشته هرگز آن را تجربه نکردهاید. اکنون از حروف واژهٔ Listen (گوشسپردن) استفاده کنید و واژهٔ Silent (سکوت) را بسازید. Listen (گوش پسردن)Silent (سکوت)... این دو واژه حروف یکسانی دارند اما در ظاهر با یکدیگرمتفاوتند. هنگامی که که گوش بسپارید سکوت را احساس خواهید کرد و اگر سکوتکنید در سطح جدیدی از گوش سپاری، خواهید شنید. این شیوه را در شکاف بینافکارتان امتحان کنید سپس آن را در تمامی کنشها و واکنشهای خود به کارگیرید. با سکوت، گوش فرا دهید.اکنون توجه داشته باشید که واژهٔ Silent(سکوت) و واژهٔ License (آزادی عمل) نیز دقیقا حورف مشابهی دارند. سکوت بهشما آزادی عمل میدهد تا همزمان گوش بسپارید و ساکت باشید. با رخنه کردنبه این شکاف و استفاده از روشهای پیشنهاد شده در کتاب، برای فضایی که بینافکارتان موجود است ارزش و احترام قایل میشوید. زیرا در این مکان ساکت کهشکاف نامیده میشود میتوانید با خداوند ارتباطی آگاهانه برقرار کنید. درحالی که سفر را آغاز میکنید برایتان عشق و آرامش آرزو میکنم.


نویسنده: وین دایر (Wayne walter Dyer)
مترجم: سیما فرجی
ویراستار: زهرا جوادی زاده
ناشر: نسل نواندیش
شمارگان: ۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۰۹
Getting in the gap
زبان اصلی: انگلیسی
منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
مراقبه - روشی برای ارتباط آگاهانه با خداوند/نویسنده وین دبلیو دای، مترجم سیما فرجی_ تهران - نسل نواندیش.۱۳۸۲