قسمت اول : آغاز

افتتاحيه ، معرفي و چكيده دوره هاي آئين بهتر زيستن

زندگي :هنري نيازمند آموزش

به قلم دكتر مجد(روانپزشك وعضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران)

بسيارخوشحالم كه در دهه هفتم زندگي،يكي از آرزوهاي من برآورده گرديد و آن اينكه موفق شدم اطلاعاتي را در اختيار مردم بگذارم كه بر اساس آن ،براي زندگييوميه خودشان ، خط وخطوطي داشته باشند كه اين خط و خطوط،ضمن عملي بودن ،آكادميك نيز باشند . خيلي دوست دارم كه تمامي مردم نازنيني كه اين اطلاعاترا مي گيرند بدانند كه اين كاري كه الان شروع كرده ايم ، با زحمات آقايدكتر ناصري وتيم شان از كجا شروع شده وانگيزه اوليه براي چنين طرحي كه منفكر مي كنم طرح جامع و بزرگي است چه بوده است.

من در آغاز از تماميپيشكسوتاني كه هميشه بر آن بوده اند كه كارهاي اين چنيني داشته باشند ،بايد با احترام بسيار ياد كنم . حتي اين افراد گاهي اوقات از بزرگان خاصمملكت بوده اند مثل سهروردي ياسعدي . وقتي كتاب هاي سعدي را ملاحظه ميكنيم ، مي بينيم ايشان با زباني فصيح وبليغ آئين زندگي را به ما ياد ميدهد ، شايد آئين بهتر زيستن را . مطالبي هم كه در اين مجموعه ملاحظه ميفرماييد ، زندگي يوميه خود ماست . قطعاتي از يك زندگي معمولي است . از اينكه چطور بايد صبح را شروع كرد ، چطور بايد از زندگي لذت برد. چطور بايد بهداد مردم رسيد و ....

من در طول سال ها تجربه كاري خودم به ايننتيجه رسيده ام كه مردم مملكت ما از نظر ميزان سواد و اطلاعات در سطحبسيار بالايي قرار دارند ، وعمومادر زمينه فعاليت هاي علمي واكادميك ،المپياد هاي دانشجويي ودانش آموزي ، ورزش و... دردنيا برجسته بوده وحائزرتبه هاي والايي هستند . بنابر اين بسيار آماده اند براي اين كه به دانشاختصاصي خود ، اين اطلاعات نوين يعني الفباي زندگي را هم اضافه كنند.قسمتي از اين اطلاعات كه دراين زمينه هست به اين دليل پخش مي شود كه من درطول 30سال كارم با مردم اين طور فهميدم كه زندگي زناشويي اولين جايي استكه وقتي اين كانون را تشكيل مي دهيم هيچ خط وخطوطي به ما نمي دهند بهطوري كه وقتي به زندگي مردم نگاه مي كنيم و مي بينيم كه امروز ششم مهر ماهسال 83است وزندگي زناشويي 2نفر شروع شده . صبح است واين ها مي خواهندصبحانه بخورند . اصلا هيچ دستورالعملي ندارند كه چطور بيدار شوند ، درآغاز روز چكار كنند وچطور زندگي شان را شروع كنند . از همان درست كردن يكصبحانه معمولي تا صحبت هايي كه لازمه اين ساعت است . مي بينيم كه مشكلاتزندگي مردم از همين جا شروع مي شود . دعواها ودرگيري ها در زندگي زناشويياز اين جا شروع مي شود كه مثلا خانمي كه وارد زندگي شده ، راهنما ندارد كهبا اين مرد چظور زندگي را شروع كند ، اين آقا كه زندگي را شروع كرده هيچراهنما ندارد كه با اين خانم زندگي را چطور شروع كند ؟ درست است كه دوستشداري ولي براي دوست داشتن وتداوم دوست داشتن بايد چكاربكني ؟آنچه كه من درطول تجربه كاري ام ديدم ، مشكلات كوچكي بود كه اين مردم هميشه همينطور باخودشان حمل مي كنند واين مشكلات مي رسد به جايي كه مثل حركت يك بهمن اينهارا سوق مي دهدبه طرف دادگاه طلاق وكانون خانواده بهم مي خورد . وقتي داشتماين نكات را بررسي مي كردم هر چه فكر مي كردم مي ديدم اين دو نفر اصلاچيزهاي بزرگ وقابل توجهي ندارندكه بروند محضر . همه اش چيزهاي كوچك است :كلام چطور بود ؟توبه من چه گفتي ؟به مادر من چه گفتي ؟ ....

ناگهانبه ذهنم رسيد كه چه خوب بود به جاي اين كه با مردم مشاوره طلاق كنيم ،قبلا به اينها ياد ميداديم كه چطور زندگي كنندبه اين موضوع ميگويندپيشگيري،و كار ما هم پيشگيري است و فهميديم كه يك الفبايي را بايد بهجوانانمان يادبدهيم ،در اين صورت زندگي كلافه نميشود وما با يك كلاف سردر گم روبرو نخواهيم بود كه با يك مشاور صحبت كنيم تا كلاف هاي ما را بازكند من بر آنم كه اصلا كلافهاي ايجاد نشود. واقعا مسئله ما نداشتناطلاعات است من فكر ميكنم براي اين مردم بسيار با هوش نداشتن اطلاعات نقصبزرگي است مردمي كه تمام اطلاعات كهكشان را دارند ولي وقتي گاهي با آنهاصحبت ميكنيم نميدانند كلمات را چطور به كار ببرندتا شنونده احساس توهيننكند يا احساس كند كه شهروندي مهربان با آنها حرف ميزند و احساس رابطهصميمي وگرم بكندهمه اينها نكات پيچ در پيچي است كه در طول سالها كار ، منرا به اين فكر انداخت كه بايد يكي پيدا شود اين الفبا را به ما بگويد ،آنهم به صورت اطلاعاتي كه قابل انجام و عمل باشد.

نگاه كلي من ايناست كه ما براي هر چيز زندگي لازم است كلاس و دوره ببينيم تا يك پزشك شويمويا يك مهندس يا ....... من فكر ميكنم بايد دوره ببينيم تا زندگي يادبگيريم . چيزي كه ضروري تر از همه است من براي اين كار خودم را آمادهكردهام و خيال ميكنم در سالهاي اخير اين موضوع به نهايت شكل گيريوپختگي خودش رسيده است البته بسيار ايراد دارد و ايرادهاي آن را ديگرانميتوانند ترميم كنند اين اقدام پله اول يك كار است يك شروع است لازم بودبالاخره كسي شروع كند و البته كسي هم كه شروع مي كند ، كارش بسيار ايراددارد.

اين مجموعه عبارت از دستور العمل هايي است كه اسم اش راگذاشته ايم آئين بهتر زيستن كه دستوراتي در زمينه بهداشت روان است . بنابراين خيلي عجيب وغريب نيست خيال كنيد چه مي خواهيد بشنويد . هيچ !مي خواهيدبشنويدچطور مي شود با يك دختر آشنا شد ، چطور مي شود از او خواستگاري كرد، چطور مي شود با توافق با او ازدواج كرد وچطور مي شود زندگي را شروع كرد. هيچ كار خاصي نيست ما كه نمي خواهيم موشك يا ماهواره بسازيم ! مي خواهيمازدواج كنيم وخانه وخانواده تشكيل بدهيم .ما براي اين ها دستورالعملگذاشتيم. دستورالعمل كاملا ايراني ومطابق با فرهنگ اسلامي خودمان. دريافتاين اطلاعات به ما كمك مي كند تا در آينده زندگي خوبي داشته باشيم ومخصوصااز زندگي لذت ببريم .لذت بردن از زندگي وخوب زندگي كردن از اهداف اصليآئين بهتر زيستن است و اين ها همه سلسله مراتبي است كه سالها در اين مملكتوجود داشته است متنهاي داخل كتابها بوده و البته كمي هم خاك خورده منآمدهام كتابها را باز كردم ، خاكها را تكاندم و دوباره همان مطالب را بهكلمات و واژههايي كه مردم برايشان راحت تر وقابل فهم تر است ، ترجمه كردم.طي اين سال ها به روش هاي گوناگون اين مسايل رابه مردم گوشزد نمودمودراين مسير واقعا مديون رسانه ها ، صدا وسيما وروزنامه ها هستم . امااطلاعاتي كه الان داريد شما مي شنويد و مي بينيد ، اطلاعات كاملا دستهبندي شده اي است كه با زحمات بسيار زياد آقاي دكتر ناصري وتيم شان به اينشكل در آمده است وشما مي توانيد به راحتي آنها را پيگيري كنيد.اين اطلاعاتزنجيره اي وسلسله اي است . خواهيد ديد كه هر موضوع به موضوع قبل مربوط استبنابراين نمي شود يك دفعه دست كرد يك CD را در آورد . شما بايد از CD شماره 1شروع كنيد . وهمين طور آرام آرام سريال را تمام كنيد.

درخاتمهتكرار مي كنم كه اين مجموعه نقص بسيار دارد. من كاملا آماده ام كه تمامايرادها را بر طرف كنم تابراي نسل هاي آينده مجموعه اي بدون نقص بسازيم .هميشه هر كار جديدي ايراد دارد شما مي توانيد با ما ارتباط بر قرار كنيد،نظرات وانتقاداتتان را بگوييد تا ما براي آينده خودمان را تصحيح كنيم .بدون هيچ غرور وتكبري احساسم اين است كه اطلاعاتي الفبايي رابه مردم دادهايم ونشر اين اطلاعات ، باز خوردهاي فراواني خواهد داشت ومن كاملا آمادهام كه مردم به من وبه تيم ما كمك كنند كه در آينده كيفيت اين كار را بهطور مستمر بهبود بخشيم.

اميدوارم اين مجموعه با اين هدف وانگيزه اي كه داريم به دل مردم بنشيند .

دانلود قسمت اول [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


رمز عبور : saarbuk.blogfa.com