نكاتي پيرامون روشهاي جذب مشتري و بهبود و رونق كسب و كار
كسبو كارهاي كوچك معمولاً با مشكلات زيادي روبه رو مي شوند. براي مثال، شخصيكه كار دو، سه يا چهار نفر را به تنهايي انجام مي دهد، مسلم است كه دركارش با مشكلات زيادي روبه رو مي شود. چراكه همزمان بايد مشتريان راملاقات كند، محصولاتش را بفروشد و در سمينارهاي مختلف شركت كند. جرالد كيندرباره انجام دادن تجارت يك نفره به شوخي مي گويد: «آقا بالاسر خود بودنخوب است، چرا كه هم مي توانيد فقط نصف روز كار كنيد و يا در روز دوازدهساعت سر كار باشيد.»

نكته اي كه بايد تمام كاسبان و تاجران به آنتوجه كنند اين است كه بايد در زمان بسيار محدودي كارها و وظايف بسياريانجام دهند و البته بايد از حداقل كار بهترين نتيجه لازم را بگيرند يعنيكارشان بايد بيشترين بهره داشته باشد. اما براي اينكه از كمترين زمانبهترين استفاده را برد چه بايد كرد؟

اگر شما دوست داريد كه برنامهها و كارهايتان را به سريع ترين و بهترين نحو انجام دهيد، بهتر است كه بهنكاتي كه در اين مقاله به آن اشاره مي شود خوب توجه كنيد و آنها را در رأسكارهايتان قرار دهيد. البته براي اينكه خواندن اين مقاله خسته كنندهنباشد، اين نكات به صورت پرسش و پاسخ آمده است و اما فايده ديگر آن ايناست كه به خاطر سپردن نكات آسان تر مي شود.

پرسش: چگونه مي توانم مشتريان بيشتري بگيرم؟

پاسخ:گاهي اوقات براي جلب مشتريان بيشتر لازم است كه كارهايي را كه تاكنون براياين كار انجام داده ايم، متوقف كنيم. گاهي اوقات بايد از روشهاي مؤثريبراي اين كار استفاده كرد. البته روشهاي استانداردي براي جلب مشتريان وجوددارد و نيز روشهاي غيراستاندارد ديگر. اما اين نكته را به خاطر داشتهباشيد: يك روش را بارها و بارها امتحان كنيد. اگر انتظار داشته باشيد كهنتايج منفي به همراه داشته باشد، پول و انرژي خود را از دست داده ايد.بنابراين آنچه كه بايد انجام دهيد، فقط كار كردن نيست، ذهنتان را متوجهاهداف و كارهاي ديگر كنيد. همان طور كه پيشتر اشاره كرديم، گاهي اوقات راهحل مشكل اين نيست كه چه كار ديگر بايد انجام داد بلكه اين است كه برايگرفتن مشتريان بيشتر انجام چه كارهايي را بايد متوقف كرد. نكته مهمي كهبايد به ذهن بسپاريد اين است:

?- قوانين و مقررات نامرئي در جهانوجود دارند. حتي اگر شخصي با ذهنيت متافيزيكي نباشيد، مي توانيد ببينيد كهنيروهاي نامرئي بسياري در زندگي هاي ما وجود دارد. الكتريسيته، نور، گرماو غيره. يك بذر را در نظر بگيريد: به محض آنكه در دل خاك كاشته مي شود،نيروهاي نامرئي دست به كار مي شوند و آن را به يك گياه، درخت يا بوتهتبديل مي كنند. تمام اين نيازها چيزهاي بسيار اساسي هستند كه به بذر كمكمي كند كه قسمت هاي ديگري به آن اضافه شود و باصطلاح رشد و نمو كند.

امابيشتر مردم فكر مي كنند كه چنين نيروهايي به چيزهاي مرئي و مشهودي كه ميتوانيم در زندگي روزانه خود ببينيم، تعلق ندارد. آيا شما احساس كرده ايدكه در طول يك روز همه چيز بر وفق مرادتان پيش مي رود و باصطلاح كارهايتانروي غلتك افتاده است؟ در اين مواقع چه فكر كرده ايد؟ آيا دوست داشته ايدكه تلاش اضافي كه به نتايج عادي بزرگتر مي انجامد، انجام دهيد؟ چه چيزي آنروز را متفاوت تر از روزهاي ديگر كرده است؟ نيروهاي نامرئي كه به نفع خودتحت كنترل درآورده ايد. آيا تاكنون با كسي ملاقات كرده ايد كه شما را سختتحت تأثير خود قرار داده باشد، به اصطلاح شما را جادو كرده باشد؟ آيا بهنظرتان او يك آدم جذاب بود؟ البته منظورم زيبايي و جذابيت فيزيكي نيستبلكه انرژي اوست. راز اين دسته افراد اين است:

اين افراد موفق يادگرفته اند كه چگونه چهار قدرت نامرئي خود را كنترل و هدايت كنند(الف)رفتار، (ب) تمركز، (پ) گفت وگوي دروني با خود، (ت) باورها. حال اجازه دهيدكه درباره اين نيروها بيشتر توضيح دهيم:

* روش و رفتار مثبت باعثخلق افراد مثبت مي شود. من از ساده طبعي و يا تأييدات بي فايده سخن نميگويم، بلكه عقيده دارم كه احساس و برداشت من از جهان مردم، وقايع واتفاقات و باورها و رفتارهاي مناسب با آن را برايم به ارمغان مي آورد.

آنچه كه زندگيم را تغيير مي دهد، نوع نگاه و نگرش من به اشياء و افراد و در كل جهان است.
*يك فكر مثبت نتيجه مثبت به همراه دارد. با نگاه كردن به گلها، گياهان ودرختان و ديگر چيزها اين احساس را در خود به وجود آوريم كه براي رشد آنهانيروهاي نامرئي دست اندركارند. اما علف هاي هرز از كجا مي آيند؟ از بذرها.نتايج احساسات خود از كجا نشأت مي گيرند؟ بذرهاي افكار، باور و رفتارها.در ذهن شما چه چيزي كاشته شده است؟ زندگي هميشه ما را با چالشها و مشكلاتزيادي روبه رو مي سازد. از اين رو، مهم است كه اين سومين نظريه را به خاطربسپاريم: يك شخص بدبين هر فرصت و شانس را يك مشكل مي بيند و يك شخص خوشبين مشكلات را يك فرصت مي داند.خود من چه از نظر شخصي و چه از نظر شغلي بهاين نتيجه رسيده ام كه داشتن ذهنيت مثبت باعث افزايش اعتماد به نفس درانسان مي شود. شايد اگر اين حرف را به دوستانتان بزنيد، آنها به شمابخندند و بگويند: «اين از آن حرف هاي متافيزيكي عجيب و غريب است.» اما اينمسئله را به خاطر بسپاريد كه آنها چه موفقيتهايي در زندگيشان كسب كردهاند؟ زندگي افراد مشهور را مطالعه كنيد. در زندگي انسانها لحظاتي وجوددارد كه بايد به آن نگاهي عميقي انداخت. خود من متوجه شده ام كه عامل مهمموفقيت شغلي ام ديدگاه و نگاه مثبتي بوده است كه به كارم داشته ام.

اگر به نتايج بهتري در زندگي شخصي و شغلي خود نياز داريد، دو چيز است كه بايد به آنها بيشتر از هر چيز ديگر توجه كنيد:

?)چگونه به نتايج مثبت و جالبي در زندگيتان دست يابيد؟ (با استفاده ازنيروهاي نامرئي كه در وجود هر موجود زنده اي به وديعه گذاشته شده است؟) چنانچه نتايج حاصله مثبت نيستند، استفاده از اين نيروها مي تواند تغييراتزيادي را در شما به وجود آورد.

?) افزايش اعتماد به نفس در كسبموفقيت بسيار مهم است. گفت وگوي دروني با خود و تكرار كلمات و جملاتتأكيدي روش بسيار مفيدي براي افزايش اعتماد به نفس در انسان مي شود. يكياز مشتريانم با استفاده از اين روش توانست ?? پوند از وزنش را البته بدونكم كردن از ميزان غذاي خود كم كند.

تغييرات كوچك مي تواند نتايج بزرگي به همراه داشته باشد. سعي كنيد كه دستورات بالا را به مدت چند هفته به كار گيريد.

پرسش: «چرا وقتي كه مطمئنم كه مشتريان خوبي پيدا كرده ام، آنها را خيلي زود از دست مي دهم؟»

پاسخ:«وقتي كه دانش آموز سر كلاس حاضر باشد، سر و كله معلم نيز پيدا خواهد شد.حال ممكن است معلم بد باشد. هر جا كه فروشنده باشد، مشتري هم است، امابايد روش تشخيص آنها را خوب بدانيد.»

پرسش: «مي دانم درست نيست كه اين را بگويم اما گاهي اوقات يك مشتري تمام روزم را خراب كرده است. در اين مواقع چه كار بايد بكنم؟»

پاسخ:«آيا فقط يك بار اتفاق مي افتد يا هميشه؟ ياد بگير چطور اين تناقض راتغيير دهي تا تو و مشتري هايت به جاي عذاب كشيدن از معامله لذت ببرند.»

پرسش:مي دانم براي اينكه كارم را بسيار خوب انجام دهم بسيار خوب هستم اما بهدلايلي چندان اعتماد به نفس ندارم. با اين وضعيت چگونه برخورد كنم؟

پاسخ:هميشه چيزهاي كوچك هستند كه باعث بروز اختلافات بزرگ مي شوند. داشتنديدگاه و ذهنيت مثبت و باور داشتن توانايي هاي خود باعث مي شود كه ترسشاناز انجام كار بريزد و از كارتان لذت ببريد.

پرسش: دسته اي از افرادوجود دارند كه نمي توانم با آنها ارتباط برقرار كنم. اين در حالي است كهيقين دارم كه آنها مشتريان بسيار خوبي از آب درمي آيند. چه كار كنم كهبتوانم آنها را متقاعد سازم؟

پاسخ: يك بار كسي گفت: «من تا به حالنتوانسته ام همسرم را درك كنم. يك روز تمام روز را با او صحبت كردم ولينتوانستم حرف هايش را بفهمم.» چيزي كه عجيب است اين است كه اگر چه پاسخ بهاين سؤال بسيار روشن است، اما بيشتر افراد نمي توانند پاسخ اين سؤال رابيابند و همين مشكل هم بر روي افراد كاسب و بازرگان نيز تأثير مي گذارد.

پرسش:«من براي متقاعد كردن مشتريانم دست به هر كاري مي زنم، اما بيشتر اوقاتنتيجه نمي دهد. آيا تكنيك مؤثري براي اين كار سراغ داريد؟»

پاسخ:گاهي يك تصوير كار هزاران كلمه را مي كند. سعي كنيد از محصولاتتان تصاويرواضح و زيبايي تهيه كنيد. در اين صورت خيلي راحت تر مشتريان خود را برايخريد اجناستان قانع مي كنيد.


منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

نوشته: سي.دوين هاستينگز- ترجمه: دنيا مملكت دوست