1.برايكسب ثروت نياز به تصميم گيري وجود دارد بايد خود را متعهد به انجامتلاشهاي لازم در اين زمينه كنيد.ذكر اين ضروريست كه گرچه تلاش تلاش ازاهميت بسياري برخوردارست اما اين تلاش بايد با نگرش مناسب و نظام باورهايصحيح همراه و همزمان باشد.

2.اول پس انداز كنيد،بعد خرج كنيد.فقرا به عكس عمل مي كنند آنها اول خرج مي كنند و بعد نقشه پس انداز هاي آتي را مي كشند.
براي رسيدن به ثروت بايد برنامه اي را براي خود مشخص كرده سپس آن را دنبال كنيد.

3.بهمشاهده افراد ثروتمند بپردازيد.مدتي از وقت خود را با ثروتمندان بگذرانيدو ببينيد كه چه فرقي بين شما و آنها وجود دارد نكات جالب و مثبت آنها راجذب كنيد واقع بين باشيد.
از نزديك به آنها دقيق شويد نگرش هاي آنها را بررسي كرده مورد استفاده قرار دهيد.

4.ازديگران كمك بخواهيد.وقتي مردم بينند كه شما براي كمك به خود مصمم هستيدآنها نيز براي كمك به شما بسيار مستعد مي شوند.بحدي كه ممكن است شما راشگفت زده كنند.اگر بدانيم كه چگونه بايد از ديگران كمك بگيريم به تواناييخود براي رسيدن به اهدافمان افزوده ايم.

5.مرتبا براي خود خاطر نشان كنيد كه شايسته ثروت هستيد.

6.گاهو بيگاه براي خود پول خرج كنيد.بخشي از فرايند رسيدن به استقلال ماليفهميدن اين نكته است كه شما استطاعت هدر دادن پول براي خود راداريد.بعلاوه وقتي شما از پولي كه داريد انگيزه اي براي پولسازي بيشترپيدا مي كنيد.

7.نقشه بريزيد و هدف هاي خود را مشخص كنيد.

8.پيوسته در جهت تعميم و ترميم نظام باورهاي خود بكوشيد.

9.به سه دليل زير هميشه مقداري پول همراه خود داشته باشيد:
الف:احساس ثروت بيشتر كي كنيد.
ب:به پول داشتن عادت مي كنيد.
ج:اعتماد به نفس بيشتر پيدا مي كنيد.همچنين به اين ترس خرج كردن پول را از دست مي دهيد كه اين براي ثروتمند شدن حائز اهميت است.

بعضيها مي گويند ((من نمي توانم پول با خودم حمل كنم زيرا بلافاصله خرجش ميكنم))خوب،اگر وقتي در جيب شماست بخود اطمينان نداريد.چطور مي توانيدانتظار ثروتمند شدن داشته باشيد؟

10.پدر و مادر،اوضاع جوي،اقتصاد،دولت،شغل،تحصيلات و يا مادرزن خود را بخاطر حال و روزتان سرزنش نكنيد.

11.به هر مبارزه اي با شور و شوق و تعهد يورش ببريد.
ثروتمندان مي دانند كه پولسازي واقعي تنها وقتي شروع مي شود كه كار كردن بخاطر پول كنار گذاشته شود.

12.فقريك بيماري رواني است كه مانند بسياري از بيماريهاي ديگر براي كسانيكهمتعهد به درمان آن نياز به تلاش،ابتكار و شهامت وجود دارد.جالب است بدانيد كه تقريبا تمام آدمهاي شاد و ثروتمند زماني در زندگي خود اينبيماري را شكست داده اند.شما هم مي توانيد.




منبع : برگرفته از كتاب راز شاد زيستن(اندرمتيوس)