شرکتNet Applications به دنبال تغيير در روشهاي موجود براي سنجش ميزاناستفاده کاربران جهاني از مرورگرهاي اينترنتي، اعلام کرد که مرورگرInternet Explorer خود در مقابل رقباي سرسخت خود عقبنشيني کرده است.
مرورگرمتنباز فايرفاکس موزيلا در حال حاضر بيشترين سهم را از مرورگر IEمايکروسافت تصاحب کرده است. در حالي که پيشتر سهم مرورگر فايرفاکس ازبازارهاي جهاني 5/22 درصد بود، هماکنون اين رقم به 23 درصد رسيده و سهممرورگر Chrome گوگل نيز از 6/2 درصد به 8/2 درصد افزايش يافته است.

مرورگرSafari اپل نيز صاحب 1/4 درصد از بازار جهاني مرورگرهاي اينترنتي است وسهم مرورگر IE مايکروسافت نيز از 7/67 درصد به 67 درصد کاهش يافته است.
دراين ليست جديد مرورگر Opera در رتبه پنجم ايستاده است. نسخه جديد اينمرورگر با نام Opera 10 هفته جاري روانه بازار شد و هماکنون 2 درصد ازبازار جهاني مرورگرهاي اينترنتي در اختيار اين نرمافزار است.

بهعقيده کارشناسان، نبرد در اين بازار جهاني با شدت هرچه تمامتر در حالپيگري است. در حالي که مرورگر IE مايکروسافت همچنان حاکميت اين بازار رادر اختيار دارد، رقبا در حال ارايه سرويسها و ابزارهاي جديد هستند تابتوانند بيش از پيش توجه کاربران را به خود جلب کنند.