دلایل زرد و قرمز شدن برگ درختان در فصل خزانخبرگزاری مهر - گروه فناوریهای نوین:سرخی و زردی برگهای درختان در فصل پاییز علاوه بر زیبایی شگفت انگیزی کهدارند نشانه ای از تکامل گیاهان هستند که 35 میلیون سال قبل آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، یک ماه تا فرا رسیدن فصل پاییز باقی است. ازگذشته های دور رنگهای زرد و سرخ برگهای درختان در سومین فصل سال مورد توجههنرمندان بوده است. جالب است که رنگهای درختان براساس نوع منطقه ای که درآن قرار گرفته اند با یکدیگر متفاوت هستند. به طوری که لباس پاییزی درختاندر آمریکا و آسیای شرقی به رنگ سرخ و اروپای مرکزی و جنوبی به رنگ زرداست.

در حقیقت درختان براساس قاره و عرض جغرافیایی که در آن قرار گرفته اند رفتار ویژه ای را در پوشیدن لباس پاییزی بروز می دهند.


منشاء تفاوت رنگ برگ درختان در پاییز

"یارموهولوپانین" از دانشگاه کوپیو در فنلاند تئوری جدیدی را در مجله علمی "نیوفیتولوژیست" منتشر کرده است که نشان می دهد تغییرات آب و هوایی ومهاجرتهای بزرگی که میلیونها سال قبل زمین را دگرگون کرده اند علت اصلیرنگهای متفاوت برگهای درختان در مناطق مختلف دنیا است.

زرد

رنگدانههای زرد در برگها حضور دارند و زمانی که رنگ سبز کلروفیل کاهش می یابد دربرگ درخت قدرت می گیرند. برای رنگ سرخ شرایط کمی پیچیده تر است. به طوریکه رنگدانه های قرمز رنگ آنتوسیانین در برگها وجود ندارند اما با فرارسیدنپاییز تولید می شوند. این رقابت به تازگی کشف شده است و بعضی تحقیقات نشانمی دهند که چرا درختان برای ایجاد رنگدانه های سرخ در برگها از منابعمختلفی بهره می گیرند.

سرخ

توضیحاتمتفاوتی برای قرمز شدن برگهای درختان ارائه شده است. از پخش دوباره آمینواسیدها به بخشهای دیگر درخت تا استراتژی دفاعی گیاه در مبارزه با حشرات ازجمله این توضیحات هستند. در حقیقت شته ها که مولکولهای آلی را می مکند جذبرنگ زرد درختان می شوند درحالی که به شدت از رنگ قرمز واهمه دارند.بنابراین رنگ سرخ برگهای بعضی از درختان ثمره یک مبارزه طولانی تکامل میانگیاهان و حشرات است.تئوری

پروفسوریارمو هولوپانین در این خصوص توضیح داده است که تفاوتهای رنگهای برگدرختان در پاییز از 35 میلیون سال قبل آغاز شده است. در آن زمان مناطقوسیعی از زمین پوشیده از جنگهای همیشه سبز یا درختان حاره ای بودند. درهزاره های یخبندان و دوره های خشک بسیاری از درختان دستخوش تکامل شده و بهدرختان برگ ریز تبدیل شدند.

در ادامه، درختان فرایند تولیدرنگدانه های سرخ را برای مبارزه با حشرات توسعه دادند. در آمریکای شمالی وآسیای شرقی، سلسله جبالی که در جهت شمال به جنوب امتداد می یافتند اینامکان را فراهم می کردند که گیاهان و حیوانات از عرضهای جغرافیایی پایینتر به عرضهای جغرافیایی بالاتر مهاجرت کنند و به این ترتیب توانستند ازمناطق پوشیده از یخ عصرهای یخبندان خارج شوند. همراه با این گیاهان حشراتدشمن نیز مهاجرت خود را آغاز کردند. به این ترتیب جنگ برای بقا بدون وقفهادامه یافت.

این درحالی است که در قاره اروپا، کوهها به خصوصسلسله جبال آلپ در جهت شرق به غرب امتداد یافته اند و همین مسئله مانعی برسر راه مهاجرت بود. به طوری که بسیاری از گونه های درختان در دوره هایمختلف سرد عصر یخبندان امکان ادامه بقا را از دست دادند و به این ترتیبحشراتی که به این گیاهان وابسته بودند نیز مردند. اما گیاهانی که موفقشدند از این نبرد پیروز بیرون بیایند مزیتهایی پیدا کردند. این مبارزه باانقراض بسیاری از حشرات پایان یافت و بنابراین دیگر نیازی به تولیدرنگدانه های سرخ نبود.

استثناء

بهگفته دانشمندان، یکی از شواهد حمایت از این تئوری در بوته های کوچک ودرخچه هایی است که در اسکاندیناوی رشد می کنند. برگهای این بوته ها درپاییز به رنگ سرخ در می آیند. در حقیقت در تفاوت با درختان، این گیاهانکوچک در عصر یخبندان زیر لایه ای از برف که از آنها در برابر دماهای سردترمحافظت می کرد به حیات خود ادامه می دادند. به علاوه، این پوشش سفید ازآنها در برابر حشرات دشمن نیز محافظت می کرد و به این ترتیب در پایان عصریخبندان، مبارزه این گیاهان با حشرات ادامه یافت. نتیجه این مبارزه درلباس پاییزی سرخ رنگ این بوته ها جلوه می یابد.