فناوری جدید لیزری نور را به صوت تبدیل می کندگروهیاز دانشمندان لابراتوار تحقیقاتی نیروی دریایی ایالات متحده فناوری جدیدلیزری را ابداع کرده اند که می تواند امواج نوری را به صوت تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،این فناوری جدید لیزری می تواند در تجهیزات تجاری و دریایی مانند ارتباطاتزیردریایی، ردیابی و موقعیت یابی زیر دریایی و تصویربرداری آکوستیک مورداستفاده قرار گیرد.

محققان با متراکم سازی پرتوهای لیزری موفق بهابداع این تکنیک شدند. رنگهای مختلف پرتو لیزر با سرعتهای مختلفی در نورحرکت می کند که این رنگها می توانند سازماندهی مجدد شده و به این شکلپرتوهای لیزری در هنگام ورود به آب متراکم شده و نور را متمرکز می کند.

برایتبدیل نور به صوت پرتو لیزری به منظور یونیزه کردن میزان کمی آب متراکم میشود. سپس آب یونیزه شده انرژی لیزر را جذب کرده و گرم می شود. نتیجه اینفرایند گرم شدن و ایجاد مقادیری بخار آب است که می تواند 220 دسیبل پالسصوتی از خود به وجود آورد.

بر اساس گزارش زی نیوز، پرتو لیزیتوانایی حرکت در میان هوا و آب را دارد اما قدرت تمرکز آن در آب بسیاربیشتر است. موج مناسبی از پرتو لیزر می تواند چند صد متر در میان هوا حرکتکرده و زمانی که وارد محیط آبی می شود به سرعت متراکم شود. این خصوصیتامکان ارسال پیام از هواپیماها به داخل و زیر سطح آب را امکان پذیر خواهدساخت.