ساخت تراشه تله پاتیک برای کمک به استفان هاوکینگدانشمندیانگلیسی برای کمک به بیماران فلج و مبتلایان به بیماری اختلال در موتورهاینرونی از جمله استفان هاوکینگ تراشه ای ابداع کرده است که می تواند ازطریق تله پاتی به این افراد در کنترل برخی تجهیزات ساده کمک کند.


به گزارش خبرگزاری مهر،دانشمند انگلیسی موفق به ابداع میکروتراشه تله پاتیکی شده است که می تواندبه افراد فلج در کنترل رایانه ها کمک کند. این تراشه بر روی سطح مغز پیوندزده شده و پالسهای الکترونیکی مغز را کنترل می کند.

با وجود اینکهافراد فلج توانایی حرکت اندامهای خود را از دست داده اند اما از ذهن فعالیبرخوردار بوده و مغز آنها به صورت مداوم و در مواقعی که آنها برای انجامکاری تلاش می کنند پالسهای الکتریکی ایجاد می کند.

تراشه جدید اینپالسهای الکتریکی را دریافت کرده و به صورت بی سیم و از طریق بلوتوث آنهارا انتقال داده و امکان کنترل ابزارهای الکترونیکی ساده را فراهم می آورد.این به آن معنی است که افراد فلج، قطع نخاع و یا مبتلایان به بیماریموتورهای نرونی مانند استفان هاوکینگ می توانند خاموش و روشن کردن نوراتاقها، رایانه و حتی خودرو را تنها با نیروی فکر خود به عهده بگیرند.

اینتکنولوژی ایده دانشمندی انگلیسی به نام جان اسپارتلی است که ایده خود راطی مطالعه در دانشگاه بیرمنگهام عملی ساخت. به اعتقاد وی این فناوری میتواند امکان برقراری ارتباط با اطراف را فراهم کند.

اسپارتلی میگوید: "تلاش ما کمک به افرادی مانند پروفسور استفان هاوکینگ و یا هنرپیشهمعروف کریستوفر ریو است که از اختلالات شدید ارتباطی رنج برده و نیاز بهاحیای آن دارند. آنچه ما ابداع کرده ایم می تواند امکان کنترل رایانه رابا کمک افکارشان به آنها داده و انجام تعدادی از کارهای عادی را برای آنهاامکان پذیر سازد."

اسپارتلی با کمک گرفتن از فناوری نانو حسگرهایکوچکی را ابداع کرد که می تواند بر روی سطح مغز پیوند زده شود. این حسگرهاسپس سیگنالهای نرونی از غشای مغز را دریافت کرده و لحظه ای را که در آنفرد فلج سعی در انجام کاری دارد را به ثبت می رساند.

سیگنالهاسپس به ایستگاهی کوچک که در جمجمه فرد کار گذاشته شده است منتقل شده و بهسیگنالهایی با توانایی انجام فعالیتهای مختلف تبدیل می شوند. تستهایآزمایشگاهی نتایج مثبتی از خود به جا گذاشته است اما مرحله آزمایش بر رویانسان همچنان باقی مانده است.

بر اساس گزارش تلگراف، به گفتهاسپارتلی برای پیوند این تراشه به مغز جراحی بسیار کوچکی مورد نیاز خواهدبود که پس از آن تغییر بسیار عظیمی در زندگی افراد بیمار به وجود خواهدآمد.