شبيهسازي زميني آزادسازي «اسپريت» از اسارت شنهاي مريخيمهندسانسازمان فضايي آمريكا (ناسا) در تلاش براي آزادسازي مريخ نورد «اسپيريت» كههمچنان در شنهاي اين سياره گرفتار شده است، وضعيت اين ربات را با كمك يكربات مشابه در زمين شبيهسازي كردند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،در جريان اين شبيهسازي، يك ربات ثانويه و سبكتر براي انجام آزمايشات بهدرون يك جعبه شني هدايت شد، تا شرايط آزادسازي اسپريت بيشتر و بهتر بررسيشود.

با آغاز اين آزمايش هرگونه تلاش براي رها كردن اسپيريت حداقل تا اواسط ماه سپتامبر (10، 15 روز آينده) به تعويق مي افتد.

مريخنورد «اسپيريت» چهار ماه است كه در اين منطقه شني از سياره مريخ اسير شدهو مهندسان ناسا در اين مدت تلاش كردهاند بهترين حركات را براي رها سازيآن توسط يك مريخ نورد آزمايشي بررسي كنند.

البته وضعيتي جعبه شني شبيه سازي شده با شرايط اسپيريت در مريخ تا حدودي متفاوت است و همين امر آزمايشات را تا حدي مشكل ساخته است.

بااين حال متخصصان ناسا اعلام كردند كه آزمايشهاي بيشتري را انجام داده واز مدلهاي رايانهيي بيشتر در اين زمينه كمك خواهند گرفت.

ازآنجا كه در مريخ جاذبه كمتر است و ربات آزمايشي بر خلاف اسپيريت فاقدتجهيزات و ابزار تحقيقاتي علمي است، لذا وزن آن سبكتر از اسپيريت است.

تلاش دانشمندان ناسا تا رسيدن به نتيجه مطلوب ادامه خواهد داشت.