شجره نامه نجومی ایران تدوین شد


دبیرانجمن سپهر کاشان از تدوین شجره نامه نجومی ایران خبر داد و گفت: در اینشجره نامه که به رصدخانه ملی ارائه و مورد پذیرش قرار گرفته است زندگینامهمنجمان ایرانی در قبل و بعد از اسلام و همچنین منجمان معاصر درج خواهد شد.

فاطمه سعیدی پور از ارائه دو پروژه در سال جهانی نجوم به رصدخانهملی خبر داد و گفت: یکی از پروژه های ارائه شده تدوین شجره نامه نجومیایران است.

وی افزود: سعیدی پور این شجره نامه را سند نجومی ایرانیان دانست.

سعیدیپور برگزاری سالروزهای منجمان کشور را از دیگر پروژه های ارائه شده ذکرکرد و ادامه داد: طبق این پروژه، برنامه ای به مناسبت سالروز منجمان قدیمیو معاصر برگزار خواهد شد و بر اساس شاخه کاری آنها و اقداماتی که انجامداده اند، روز تولد آنها را به نام یکی از فعالیتهای نجومی نامگذاری میکنیم.

سعیدی پور اضافه کرد: به عنوان نمونه روز تولد ابوریحانبیرونی را که بر روی گاهشماری فعالیتهای زیادی انجام داده به این نامنامگذاری می شود.

دبیر انجمن سپهر کاشان با تاکید بر اینکه اینپیشنهادات مورد پذیرش رصدخانه ملی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: قرار شدتا هر دو پروژه به انجمن نجوم ایران ارائه تا برای اجرا برنامه ریزی شود.


منبع : خبرگزاری مهر