شگفتی فضانوردان از بوی فضا!


فضانوردانتازه کار با سفر به ایستگاه فضایی با پدیده های جدیدی مواجه می شوند که تابه حال آنها را تجربه نکرده بودند از جمله این تجربیات بوی ویژه ای است کهاز فضا ساطع می شود.


به گزارش خبرگزاری مهر،برای فضانوردان تازه کاری که برای اولین بار به ایستگاه فضایی بین المللیپرواز می کنند، غذای ایستگاه مناسب، صدای موتورهای راکت بسیار بلند و بویعجیبی بر فضا حاکم است.

کوین فورد خلبان شاتل دیسکاوری که برایاولین بار تجربه سفر به فضا را پشت سر گذاشته است می گوید: خارج از مدارزمین محیطی کاملا متفاوت و دور از انتظار است. از دیگر مواردی که فوردبرای مواجهه با آن آماده نبود بوی عجیبی بوده که بر فضا حاکم بوده است.

فوردمی گوید: افرادی که برای انجام راهپیمایی فضایی به خارج از ایستگاه میروند، پس از بازگشت بوی عجیبی می دهند که تا به حال هرگز آن را تجربهنکرده بودم. اما در عین حال هرگز این بو را فراموش نمی کنم زیرا اینتجربیات تا آخر عمر به انسان خواهند چسبید.

در گذشته فضانوردان بویفضا را بویی برخاسته از باروت یا گاز اوزون می پنداشتند. به گفته فوردصدای فضا نیز پدیده ای شگفت انگیز است. به خصوص زمانی که دیسکاوری طیمانوری عظیم موتورهای خود را روشن کرد در ابتدا تنها ضربه ای کوچک به شاتلوارد شده و سپس زمانی که موتورهای آن برای حفظ ما در موقعیت مناسب مشتعلمی شوند تنها صدایی یکنواخت در سرتاسر فضاپیما پیچید.

نیکول اسکاتدیگر فضانوردی که برای اولین بار به ایستگاه سفر کرده است می گوید غذا دراینجا عالی و تلفیقی از غذاهای کشورهایی است که فضانوردانش در ایستگاه بسرمی برند. در واقع برای هر کس غذایی برای خوردن وجود دارد.

بر اساسگزارش اسپیس، شاتل دیسکاوری به همراه هفت فضانوردش به منظور انتقالتجهیزات جدید از جمله تردمیلی پنج میلیون دلاری به ایستگاه فضایی بینالمللی زمین را ترک کرده اند و اکنون فرمانده شاتل از اتمام تمامیماموریتهایی که به عهده دیسکاوری بوده است ابراز خشنودی می کند.