رصد جدید شبیه ترین کهکشان به راه شیری


تلسکوپ جنوبی اروپا در شیلی رصد جدیدی را از کهکشانی انجام داده است که به نظر می رسد شبیه ترین کهکشان به راه شیری باشد.


به گزارش خبرگزاری مهر،این کهکشان که NGC 4945 نام دارد در فاصله 13 میلیون سال نوری از زمین درصورت فلکی قنطوروس قرار دارد. این کهکشان را نخستین بار یک ستارهاسکاتلندی به نام جیمز دانلوپ در سال 1826 از استرالیا رصد کرد.

اینتصاویر نشان می دهد که NGC 4945 یک کهکشان مارپیچ شبیه به کهکشان راه شیریاست که نوع چرخش، درخشش و شکل منطقه مرکزی آن شباهت بسیاری به راه شیریدارد.

این تصاویر جدید که با کمک دستگاه "تصویر بردار زمینهعریض" (WFI) تلسکوپ ESO در شیلی گرفته است نشان می دهد با وجودشباهتهایی که میان این دو کهکشان وجود دارد، دو تفاوت آشکار نیز به چشم میخورد. به طوری که نتایج این رصدها حاکی از آن است که NGC 4945 یک هستهکهکشانی بسیار فعال دارد. این بدان معنی است که منطقه مرکزی این کهکانانرژی بیشتری را نسبت به کهکشانهای آرامی مثل راه شیری ساطع می کند.

تفاوت دومی که میان راه شیری و NGC 4945 وجود دارد حضور یک سیاه چاله بسیار عظیم در مرکز این کهکشان است.

براساسگزارش فاکس نیوز، این سیاه چاله موجب بروز آشفتگی هایی در مرکز کهکشان NGC4945 شده است. این درحالی است که سیاه چاله مرکز راه شیری در مرحله فعلیتوسعه این کهکشان فعالیت زیادی ندارد.