ماه موسیقیدان می شود!/ تبدیل فراز و نشیبهای کره ماه به نتهای موسیقیدوستدارانموسیقی می توانند با استفاده از برنامه ای آنلاین که قادر است از سطحناهموار کره ماه ملودی های موسیقیایی به وجود آورد قطعات موسیقی فرا زمینیرا خلق کنند.


به گزارش خبرگزاری مهر،برنامه رایگان Moonbell یا ناقوس ماه از اطلاعات توپوگرافی که توسطماهواره ژاپنی برای ایجاد نقشه ای کامل از فراز و نشیبهای کره ماه جمعآوری شده است، برای ساخت موسیقی استفاده می کند.

کاربران می تواننداز این اطلاعات به شکل مداری کامل و یا محدود استفاده کنند که در حالت دومکاربر می تواند مکان مورد نظر خود را از کره ماه انتخاب کرده و نقشه سطحآن را به دست آورد.

Moonbell مانند سیستم ضبط صدا می تواند حفره هاو برآمدگی های موجود بر روی سطح کره ماه را به نتهای موسیقیایی تبدیل کند.قطعه موسیقی ایجاد شده را می توان به ترکیبی از اصوات 138 ابزار موسیقیترجمه کرد اما کاوشگران معتقدند شاید ایجاد قطعه ارکستری از ماه امکانپذیرنباشد.

این نرم افزار با استفاده از اطلاعات ترجمه شده ای که توسطماهواره کاگویا ارائه شده است عمل می کند. این ماهواره قبل از برخورد باسطح ماه با استفاده از تابش لیزر نقشه ای با جزئیات بالا از کره ماه ارائهکرده بود.

موسیقی که با کمک شبیه ساز Moonbell تشکیل می شود از سهنوع از اطلاعات توپوگرافیک به وجود آمده است. ملودی موسیقی از حفره ها وسطوح هموار، نتهای میانی از ارتفاعات و نتهای بیس از مرزهای ارتفاعات کرهماه به وجود آمده اند.

بر اساس گزارش تلگراف، این اولین ابزارآنلاینی نیست که از اطلاعات ماهواره ژاپنی کاگویا استفاده می کند. نرمافزار گوگل ارث سه بعدی نیز بر اساس اطلاعاتی که توسط این ماهواره بازتابداده شده اند، شکل گرفته است.