ساخت برترین رصدخانه جهان در سردترین، خشک ترین و آرام ترین نقطه زمین


جستجوبرای یافتن بهترین موقعیت رصد در جهان منجر به کشف سردترین، خشک ترین وآرام ترین نقطه از سیاره زمین شد، مکانی که تا کنون هیچ انسانی به آنجا پانگذاشته است.


به گزارش خبرگزاری مهر، برایجستجوی بهترین موقعیت زمینی برای گرفتن شفاف ترین تصاویر از کهکشانهاگروهی از محققان آمریکایی- استرالیایی از ترکیبی از اطلاعات ماهواره ها،ایستگاههای زمینی و الگوهای آب و هوایی در رابطه با عواملی که می تواند برروی مطالعات نجومی تاثیر گذار باشد، مانند پوشش ابرها، حرارت، شفافیتآسمان، بخار آب، سرعت باد و تلاطم اتمسفر استفاده کردند.

نتیجه اینتحقیقات مکانی را نمایان ساخت که در ارتفاع 4 هزار و 52 کیلومتری در فلاتجنوبگان و در نهایی ترین نقطه زمین واقع شده است. منطقه مرز A در فصلزمستان به صورت میانگین از دمای هوای منفی 70 درجه سیلسیوس و کمترین میزانبخار آب در هوا برخوردار است.

این منطقه در عین حال از آرامشی عجیببرخوردار است که در نتیجه آلودگی و تلاطم اتمسفری آن نیز کاهش پیدا کرده وبهتر از هر مکان دیگری می تواند درخشش ستارگان را نمایان سازد. تمامی اینخصوصیات ترکیبی مناسب را برای ساخت رصدخانه ای زمینی در منطقه مرز A را بهوجود می آورد که تصاویرش از وضوح تصویری سه برابر بیش از تصاویر بهترینرصدخانه های جهان خواهد بود به طوری که محققان کیفیت تصاویر تلسکوپی اینمنطقه را با تصاویر تلسکوپ هابل مقایسه خواهند کرد.

بر اساس گزارشام اس ان بی سی، این منطقه در فاصله 143 کیلومتری از منطقه رصدخانه بینالمللی روباتیک و منطقه جدید کشف شده چینی ها به نام گنبد A قرار گرفتهاست.