تأسیس شهرک نجوم در استان فارسرئیسانجمن نجوم پاسارگاد از تاسیس شهرک نجوم در سعادت شهر استان فارس خبر دادو گفت: این شهرک بر اساس استانداردهای نجومی تاسیس خواهد شد.


اصغر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: این شهرک در یک کیلومتری شهرستان سعادت شهر استان فارس با همکاری شهرداری احداث خواهد شد.

ویبا تاکید بر اینکه این شهرک بر اساس استانداردهای نجومی طراحی و ساخته میشود، افزود: برای روشنایی معابر تدابیر ویژه ای اندیشیده شده است که ازآلودگیهای نوری جلوگیری شود.

کبیری این اقدام را در راستای سالجهانی نجوم ذکر کرد و ادامه داد: برای آشنا کردن علاقه مندان به علم نجومکلیه خیابانهای این شهرک به نام یکی از اجرام آسمانی نامگذاری می شود. ضمنآنکه در صورت تامین بودجه در نزدیکی این شهرک رصدخانه ای نیز احداث میشود.

وی احداث تونل فضایی را از دیگر اقدامات این انجمن در سالجهانی نجوم نام برد و اضافه کرد: قرار بود برای آشنا کردن علاقه مندان بهنجوم تونل فضایی را احداث کنیم که با استفاده از شبیه سازها، تحولات نجومیاز زمان پیدایش آسمان تاکنون را به نمایش بگذاریم که به دلیل کمبود بودجهاین پروژه اجرایی نشد.

رئیس انجمن نجوم پاسارگاد خاطرنشان کرد: باآغاز سال جهانی نجوم اقدام به رصد بارشهای شهابی، ستاره های متغیر و پدیدههای کسوف و خسوف کردیم و گزارشهای آن در مجله نجوم به چاپ رسید.