عبور سیارک وستا از مقابل خوشه کندوی عسل ، فرصتی مناسب برای رصد


سیارک وستا از محدوده خوشه کندوی عسل عبور خواهد کرد که به دلیل درخشندگی بالای این سیارکها فرصت مناسبی برای رصد این پدیده است.

به گزارش خبرنگار مهر درروزهای آینده سیارک وستا از محدود خوشه "کندوی عسل" عبور می کند که بهدلیل اینکه این سیارک به بیشترین قدر (درخشندگی) خود می رسد، فرصت مناسبیبرای رصد این سیارک است.

قدر این سیارک در حال حاضر 6 است و تا آخر آذر ماه به 5/7 می رسد.

سیارکوستا در صورت فلکی نهنگ (قیطس) قرار دارد و می توان چند ساعت پس از غروبخورشید آن را رصد کرد. البته صورت فلکی نهنگ در این ایام در حدود ساعت 20شب طلوع می کند ولی باید مدت زمانی بگذرد تا صورت فلکی از افق فاصلهگرفته و شرایط برای رصد ایده آل ایجاد شود.

این سیارک در سال 1807توسط ستاره شناس آلمانی "ویلیام اولبرس" کشف شد و نام آن را "وستا" بهمعنی خدای قلبها نامگذاری شد. در حال حاضر سیارک "وستا"از سوی منجمان درحال بررسی است تااطلاعات ارزشمند آن را کشف کنند.

سیارک وستابزرگترین سیارک کمربند سیارکهااست. این کمربند متشکل از سیارات خردی استکه مابین مشتری و مریخ قراردارد.این سیارک درخشان به دور تک ستاره منظومهشمسی می گردد و گاهی اوقات به اوج روشنایی خود می رسد. در این زمان میتوان با چشم غیر مسلح رصد کرد.

فضاپیمای "سپیده دم" (Dawn) اولینفضاپیمایی است که ماموریت یافت تا به سراغ وستا برود وآن را بررسی کند ولیچند سالی است که این پرواز به تعویق افتاده و طبق برنامه اخیر ناسا قراراست که در سال 2010 به این سیارک برسد. براساس تصاویری که از هابل مخابرهشده یک دهانه برخوردی در جنوب وستا که تقریباَ به ابعاد خود سیارک ست وجوددارد واغلب شهاب سنگهایی که با سطح زمین برخورد می کنند ناشی از همانبرخورد بزرگ است.

خوشه کندوی عسل

درصورتفلکی کم نور سرطان یا خرچنگ، خوشه کندوی عسل که آخور یا علفگاه هم خواندهمی شود، یکی از نزدیکترین و عریض ترین خوشه های باز محسوب می شود. می توانآن را در شبهای تاریک بدون کمک ابزار چشمی به صورت لکه ای بیضی شکل بهدرازای یک درجه قوسی (یعنی دو برابر قطر ماه) دید.

اگر با ابزارکمکی یعنی دوربین دوچشمی یا تلسکوپ های کوچک نگاه کنیم آن گاه توده ای ازستارگان درهم تنیده، همانند زنبورهایی که به دور کندوی عسل هستند، مشاهدهمی شود.