احداث پارک نجوم در انتظار پاسخ مسئولان/ ساخت ساعتهای آفتابی در کاشان


دبیرانجمن نجوم سپهر کاشان از ایجاد کارگروههای تحقیقاتی در حوزه نجوم خبر دادو گفت: پیشنهاد ایجاد پارک نجوم به سازمان میراث فرهنگی داده شده که هنوزدر حال پیگیری است.


فاطمه سعیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان این خبر از ارائه پیشنهاد ایجاد پارک نجوم خبر داد و گفت: اینپیشنهاد ارائه شده و اکنون در حال مذاکره هستیم.

وی با اشاره بهاین مذاکرات ادامه داد: برای راه اندازی این پارک با سازمان فضایی،رصدخانه ملی، انجمن نجوم و پژوهشگاه هوا فضا مذاکراتی شده ضمن آنکه اینطرح به سازمان میراث فرهنگی ارسال شده است.

طرح کلی پارک نجومایران دارای دو بخش اصلی است که یکی از آنها رصدخانه و دیگری چهارتاقی استکه نماد رصد سنتی ایران است. در این طرح بخشی برای تالارهایی که آسمان شبرا نشان می دهد (آسمان نما) طراحی شده است.

سعیدی پور با بیاناینکه انجمن نجوم سپهر کاشان از سال 1381 فعالیت خود را آغاز کرده است،گفت: این انجمن همزمان با آغاز سال جهانی نجوم فعالیتهایی را در زمینهترویج این علم انجام داد.

وی ساخت ساعتهای آفتابی را از جملهاقدامات این انجمن نام برد و افزود: از آنجایی که کاشان یکی از مناطقی استکه تابش خورشید در آن شدید است اقدام به طراحی و ساخت ساعتهای خورشیدیکردیم تا علاقه مندان با این میراث کهن آشنا شوند.

سعیدی پور بهبرگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه های عکاسی نجومی و روباتهای فضاییاشاره کرد و اظهار داشت: در این کارگاهها علاقه مندان با نحوه عکاسی ازپدیده های نجومی و همچنین روباتهای فضایی آشنا می شوند. روباتهای فضاییروباتهایی هستند که با حرکت در سیاره های مختلف، اطلاعات مورد نظر را جمعآوری می کنند.


جشنواره غیاث الدین کاشانی

دبیرانجمن سپر کاشان از برگزاری جشنواره علمی غیاث الدین کاشانی خبر داد وگفت: این جشنواره در مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد که در آن آموزشهاییبرای دبیران آموزش و پرورش و کارمندان دولتی در زمینه نجوم ارائه می شود.

ایجاد کارگروههای تحقیقاتی در حوزه نجوم

سعیدیپور به بیان ایجاد کارگروههای تحقیقاتی و پژوهشی در این انجمن پرداخت وگفت: در این انجمن کارگروههای تحقیقاتی چون منظومه شمسی، آینده جهان،تاریخچه نجوم پیش و پس از اسلام، تاریخچه نجوم در زمان معاصر، ادوات نجومیدر قبل و بعد از اختراع تلسکوپ ایجاد شده است و هر کدام از این گروهها برروی پروژه های مرتبط در حال تحقیق و تفحص هستند.