ابداع فضاپیمایی که می تواند بقای زمین را تضمین کندمحققانشرکت EADS Astrium فضاپیمایی را طراحی کرده اند که در صورت ردیابی خطربرخورد سیارکها با زمین می توان با کمک گرفتن از آن سیاره تهدید کنندهزمین را از مسیر خود خارج کرد.


به گزارش خبرگزاری مهر،ماموریتهای قهرمانانه به منظور جلوگیری از نابودی حیات بر روی زمین در اثربرخورد سیارکی با زمین از گذشته برای تهیه کنندگان یکی از محبوب ترینموضوعات برای ساخت فیلمهای هالیوودی به شمار می رفته است.

اکنونگروهی از دانشمندان انگلیسی فضاپیمای واقعی را طراحی کرده اند که می تواندزمین را از نابودی نجات دهد. این فضاپیما می تواند در هنگام نزدیک شدنسیارکی به زمین و افزایش خطر برخورد آن به سیاره آبی به کار گرفته شود. بهاین شکل که فضاپیما می تواند با فاصله 48 متری از سطح سیارک پرواز کرده واز این فاصله نزدیک نیروی گرانشی کوچکی را وارد کرده و سیارک را به سمتخود بکشد.

با تغییر مسیر تدریجی طی چند سال این فضاپیمای 10 تنیقادر خواهد بود به آرامی مسیر حرکت سیارک را تغییر داده و از برخورد آن بازمین جلوگیری کند.

جزئیات این برنامه چند هفته پس از آن منتشر شدکه سیارکی بزرگ با سیاره مشتری برخورد کرده و حفره ای بزرگ را از خود بهجا گذاشت. به اعتقاد محققان در هنگام نزدیک شدن سیارکها به زمین تنها عاملمهم زمان کوتاه برخورد آنها با سیاره است.

سازمان ناسا به منظورکنترل مسیر سیارکهایی که احتمال برخورد آنها با زمین وجود دارد هزینه ایگزاف را صرف اجرای برنامه کنترل این اجرام کیهانی کرده اند. بر اساستخمینها در حدود 100 هزار سیارک در مدار زمین در گردشند و به اندازه ایعظیم هستند که در صورت برخورد با زمین می توانند شهری را نابود کنند. ناسادر گذشته تنها قادر به شناسایی و ردیابی 6 هزار و 363 سیارک بوده است.

بهمنظور جلوگیری از فجایع ناشی از برخورد سیارکها با زمین مهندسان در شرکتEADS Astrium که تا کنون فضاپیماهایی را برای ناسا و آژانس فضایی اروپاطراحی و تولید کرده اند این فضاپیمای جدید را با نام تراکتور گرانشی ابداعکرده اند. به اعتقاد طراحان این فضاپیما، امکان انحراف مسیر سیارکی بهوسعت 393 متر با قدرت تخریبی 100 هزار بار بیشتر از بمب اتم منفجر شده درهیروشیما در سال 1945، برای این فضاپیما وجود دارد.

تراکتورگرانشی 30 متری برای موثر واقع شدن باید 20 سال قبل از ایجاد خطر یک سیارکبرای زمین به فضا پرتاب شود تا زمان کافی برای تغییر مسیر سیارک به وجودآید. فضاپیما از موتورهای کم انرژی استفاده خواهد کرد که به موتورهای یونیشهرت دارند تا به تدریج بتوانند در هنگام پرواز بر فراز سیارک موقعیت خودرا تغییر داده و کشش گرانشی را به منظور تغییر مسیر سیارک به وجود آورد.

درصورت تهدید زمین توسط سیارکی 274 متری این فضاپیما می تواند طی 15 سال بهمیزان یک اینچ تغییر در مسیر پرواز سیارک به وجود آورد. محققان تا کنونتراکتور گرانشی را طراحی کرده و جزئیات ماموریت آن را برنامه ریزی کردهاند با استفاده از فناوری های موجود کنونی و در صورت مشاهده سیارکی درمسیر برخورد با زمین می توان با سرعتی بالا این فضاپیما را تولید کرد.

براساس گزارش تلگراف، در سال 2004 سیارکی به نام آپوفیز نگرانی هایی را بهدلیل مسیر نزدیکش به زمین به وجود آورد. ردیابی مسیر حرکت این سیارک دراطراف خورشید نشان داد این سیارک به نسبت 1 در 37 می تواند تا سال 2029 بازمین برخورد کند. این مطالعه نشان دهنده بزرگترین خطری است که تا به حالبرای سیاره زمین به ثبت رسیده است. با وجود اینکه سالها بعد احتمال برخورداین سیارک با زمین غیر ممکن اعلام شد اما برخی از دانشمندان معتقدند پدیدههای مختلفی می تواند باعث تغییر مسیر سیارک و افزایش احتمال برخورد آن باسیاره زمین شود.