اقدامات شهر ستاره های ایران برای جلوگیری از آلودگی نوریرئیسانجمن نجوم پاسارگاد، استان فارس را قطب نجوم کشور دانست و گفت: با توجهبه اقداماتی که در شهرستان سعادت شهر استان فارس در زمینه جلوگیری ازآلودگی نوری شد این شهرستان به عنوان "شهر ستاره ها" نامگذاری شده است.

اصغر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر بااشاره به اقدامات این انجمن برای احداث و راه اندازی رصدخانه در شهرستانسعادت شهر گفت: از سال 69 اقدامات لازم برای راه اندازی رصدخانه انجام شدولی متاسفانه تاکنون موفق به دریافت بودجه برای این امر نشده ایم.

ویبه راه اندازی این انجمن اشاره کرد و افزود: راه اندازی این انجمن واقداماتی برای ترویج علم نجوم از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی و بردنتلسکوپ در خیابانها و مساجد باعث شد تا با مشارکت مسئولان و مردم برایاحداث رصدخانه جاده اقدام شود.

کبیری تاکید کرد: با اقداماتی که در زمینه علم نجوم در این شهرستان انجام شد استان فارس قطب نجوم کشور شد.


حرکت در میان چراغهای خاموش

کبیریرصد بارشهای شهابی و رصد مقارنه ها را از جمله اقدامات این انجمن نام بردو ادامه داد: از آنجا که آلودگی نوری برای رصد اجرام آسمانی مهمترین عاملبازدارنده محسوب می شود از این رو با هماهنگی مردم برقهای محوطه رصد خاموشمی شد ولی به تدریج موافقت شد تا در زمان رصد برق معابر قطع شود.

ویاضافه کرد: در ادامه این اقدامات پیشنهاداتی در زمینه جلوگیری ازآلودگیهای نوری به مخابرات این شهرستان ارائه شد. در این پیشنهاد ازمسئولان شرکت مخابرات خواسته شد تا نور معابر شهر مطابق با استانداردهاینجومی استانداردسازی شود و لامپها به جای روشن کردن فضای 360 درجه با نصبکلاهکهای ویژه تنها زمین را روشن کنند.

کبیری اجرایی شدن این پروژهرا در گرو تامین بودجه دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر در سطح شهر ازلامپهای زرد استفاده می شود که نور کمتری را ساطع می کنند.


سعادت شهر، شهر ستاره ها

رئیسانجمن نجوم پاسارگاد با اشاره به نامگذاری این شهر به عنوان شهر ستاره هاگفت: بر اساس اقدامات نجومی گسترده ای که در این شهرستان انجام شد، اینشهرستان در سال 1380 به نام شهر ستاره ها نامگذاری شد و در همین راستابرخی از خیابانهای این شهرستان به نام منجمان و صور فلکی نامگذاری شدند.

کبیریبا تاکید بر اینکه پیرو این نامگذاری منجمان خارجی به این شهر سفر کردنداظهار داشت: با همراهی گروههای خارجی رصدی، اقدام به رصد و عکسبرداری ازدنباله دار "هیل با" و "نیت" کردیم.

وی رصد گذر "زهره" و "عطارد"را از دیگر اقدامات عنوان کرد و به مهر گفت: گذر عطارد از مقابل خورشیداتفاقی است که هر سال اتفاق می افتد ولی گذر زهره اتفاق نادری است که موفقبه رصد آن شدیم.

به گفته کبیری نزدیکترین زمانی که ما می توانیم گذز زهره را رصد کنیم 300 سال آینده است.