تاریخچه ای تصویری از مهمترین تلسکوپهای جهان از زمان گالیله تا کنوننشریهنشنال جئوگرافیک به مناسبت چهارصدمین سالگرد تلسکوپ گالیله به بررسیمهمترین تلسکوپهای تاریخ از 400 سال پیش تا کنون پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر،گالیلئو گالیله در حدود 400 سال پیش زمانی که کرسی ریاضی دانشگاه پادواایتالیا را به عهده داشت، دریافت که عینک ساز هلندی ابزاری را ابداع کردهاست که می توان با استفاده از آن اجرام بسیار دور را در فاصله ای بسیارنزدیک مشاهده کرد.

این ریاضیدان به سرعت موفق به بازسازی ابزارعینک ساز هلندی شد و در آگوست 1609 موفق به ارائه تلسکوپی ارتقا یافته وپرقدرت شد به طوری که مقامات دولتی شهر ونیز با دیدن آن تحت تاثیر قرارگرفته و با دادن حقوق و مزایای بالاتر وی را مورد تشویق قرار دادند.


تلسکوپ گالیله

درآن زمان ابداع گالیله بیشتر برای مصارف تجاری و نظامی مورد توجه قرار داشتاما در پاییز 1609 گالیله دهانه تلسکوپ خود را به سمت آسمان نشانه رفت واولین قدم در مسیر نجوم تلسکوپی برداشته شد.
تلسکوپ آیینه ای نیوتون

گالیلهدر قرن 17 تنها دانشمندی نبود که موفق به ساخت تلسکوپ شد. در سال 1671اسحاق نیوتون نمونه جدیدی از ابزاری را ارائه کرد که به جای لنز از آینهها برای تمرکز بر روی نور ساطع شده از اجرام دوردست استفاده می کرد.تلسکوگ انعکاسی نیوتون به این شکل مشکل هاله های نوری که در تصاویرتلسکوپهای لنزی به وجود می آمد را از بین برد و درعین حال طرح جدید ویامکان کوتاه شدن تلسکوپها را بدون تغییر در عملکرد آنها به وجود آورد.تلسکوپ هوکر

بهگزارش مهر، با پیشرفته تر شدن فناوری تلسکوپها دانشمندان روشهایی را برایخلق طرحهای عظیم تری از تلسکوپها یافتند. تلسکوپ 254 سانتیمتری هوکر دررصد خانه ماونت ویلسون کالیفرنیا از جمله این تلسکوپها است که برای اولینبار در سال 1917 نورهای منتشر شده از کهکشانها را به ثبت رساند.

اینتلسکوپها به ادوین هابل اخترشناس کمک کرد از میان چشمی تلسکوپ برای یافتنفاصله اجرام تا زمین استفاده کند. کشف هابل سرانجام این حقیقت را که جهاندر حال گسترش است را برای وی روشن کرد.
رصد خانه آرچیبو

عملکردتمامی تلسکوپها بر اساس نور مرئی قابل جذب توسط چشم انسان نیست. برای مثالرصدخانه آرچیبو در پورتو ریکو صاحب بزرگترین تلسکوپ رادیویی تک بشقابیجهان از نمونه های این تلسکوپها است. بشقاب یا صفحه 305 متری این تلسکوپاز سال 1963 تا کنون می تواند امواج رادیویی را از اجرام فضایی دریافتکند.

نجوم رادیویی به دانشمندان این امکان را می دهد که اجرام وپدیده هایی که به صورت عادی به نظر نامرئی می آیند از قبیل تب اخترها،سیاهچاله ها، ستاره ها و سیاره هایی که توسط غبارهای کیهانی پوشانده شدهاند، قابل رصد باشند.
تلسکوپ فضایی هابل

تلسکوپفضایی هابل یکی از قدیمی ترین تجهیزات علمی سازمان ناسا که همچنان در حالفعالیت است در سال 1990 توسط شاتل دیسکاوری در مدار زمین رها شد. اینتلسکوپ تا این لحظه تصاویر شگفت انگیز و زیبایی را از جهان هستی به زمینارسال کرده است.

اما عملکرد هابل چیزی بیش از ثبت تصاویر زیبا است.این تلسکوپ فضایی به اخترشناسان در انجام اکتشافات بزرگ نجومی از تاییدوجود سیاهچاله ها تا کشف حلقه های جدید اورانوس کمک کرده است.
تلسکوپ زمینی مائونا کی

بهگزارش مهر، در میان بزرگترین و برترین تلسکوپهای نوری که در وضوح تصاویرکیهانی با دیگر تلسکوپهای زمینی در رقابت بسر می برند، بدون شک تلسکوپمائوناکی در هاوایی یکی از برترینها به شمار می رود. تا کنون 13 تلسکوپنوری در میان دورترین فاصله ها و بلندترین ارتفاعات (4 هزار و 200 متریزمین) قرار گرفته اند که چهاردهمین تلسکوپ در این سری با نام تلسکوپ عظیم30 متری در سال 2018 بازگشایی خواهد شد.
تلسکوپ چاندرا

براساس گزارش نشنال جئوگرافیک، تلسکوپ پرتو ایکس چاندرا نیز مانند تلسکوپگالیله در سال 2009 مراسم سالگردی را پشت سر گذاشته است. این تلسکوپ فضاییدر 23 جولای 1999 به مدار زمین ارسال شد.

اکنون و پس از گذشت 10سال این تلسکوپ همچنان ماموریت خود را ادامه می دهد و اطلاعات و تصاویر باارزشی را از قسمتهای نامرئی جهان هستی به زمین ارسال می کند.