10 پرونده از حضور اجرام ناشناخته فضایی در زمین

خبرگزاری مهر - گروه فناوریهای نوین:اجرام ناشناخته یا یوفوها پدیده های مرموزی هستند که اکثر مردم آن را باورداشته و در مقابل توسط مقامات انکار می شوند. یک نشریه معتبر در گزارشی بهبررسی 10 مورد برتر و حل نشده از مشاهده این پدیده ها در جهان پرداختهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرونده های جدیدی که توسط وزارتدفاع انگلستان ارائه شده متشکل از 800 گزارش مبنی بر مشاهده یوفوها درسالهای 1981 تا 1996 است.

برخی از این مشاهدات توسط دانشمندانتوجیه شده اند اما بسیاری از آنها همچنان در هاله ای از ابهام و ناشناختهباقی مانده اند. در ادامه 10 گزارش از مشاهده یوفوها در جهان که تا کنونهیچ توضیح علمی و منطقی برای توجیه آن ارائه نشده است، معرفی خواهند شد.


برخورد راسول در سال 1947:حامیان نظریه یوفو ادعا می کنند ارتش آمریکا هواپیمای ناشناخته سقوط کردهرا در این پدیده ضبط کرده است. این رویداد جنجالی که به خوبی تحت پوششرسانه ای قرار گرفت به یکی از پر طرفدارترین پدیده های ناشناخته جهانتبدیل شده است. ارتش آمریکا برای توجیه این پدیده اعلام کرده است اینانفجار به برخورد بالنی اکتشافی متعلق به برنامه ای طبقه بندی شده به ناممغول تعلق داشته است.


مورد کنت آرنولد در سال 1947:پس از اینکه تاجری آمریکایی به همراه خلبانش ادعا کردند 9 جسم پرنده را بهصورت زنجیره ای در نزدیکی کوهستان رنیر دیده اند، رسانه ها این پرونده رامورد بشقاب پرنده نامیدند. آرنولد این اجرام را بشقابهای پرنده ای توصیفکرد که بر روی آب حرکت می کردند. تا کنون توجیهی برای این پرونده ارائهنشده و ارتش آمریکا آن را توهم خوانده است.


پرونده شایعات واشنگتن در سال 1952:این پرونده شامل سری گزارشاتی از مشاهدات یوفوها است که توسط رادارهایفرودگاهها در سه نقطه متفاوت به ثبت رسیده است. پس از وقوع این پدیدهرسانه های داخلی از شکل گیری هیئت رابرتسون در سی آی ای خبر دادند. نیرویهوایی آمریکا در نهایت با این توجیه که پدیده در اثر واژگونگی در اتمسفرزمین به وجود آمده و سیگنالهایی را به اشتباه به رادارهای فرودگاه هاارسال کرده است جنجالهای به وجود آمده را آرام کرد.


مورد لولند در سال 1957:در این سال پلیس گزارشهای متعددی مبنی بر اینکه موتور خودرو این افراد درهنگام نزدیک شدن جسمی درخشان و تخم مرغی شکل به صورت ناگهانی از کارافتاده است از رانندگان دریافت کرد. به گفته رانندگان موتور خودروها پس ازدور شدن این جسم مجددا به صورت خوکار فعال شده است. نیروی هوایی علت اینپدیده را طوفان الکترونیکی عنوان کرد.


برخورد وستال در سال 1966:در این پرونده بیش از 200 دانش آموز و معلم در دو مدرسه در ملبورن اعلامکردند فضاپیمای بیگانه ای را دیده اند که بر روی دشتی بزرگ فرود آمده وسپس به سوی حومه شهر حرکت کرده است. با وجود اینکه شاهدان این پدیدههمچنان بر آنچه دیده اند پافشاری می کنند، سازمانهای استرالیایی این جسمناشناخته را هواپیمای آزمایشی ارتشی خوانده اند.


برخورد اسکله شگ در سال 1967:گزارشهای این واقعه نشان می دهد در این سال جرمی بزرگ با بندر شگ برخوردکرده است که وزارت دفاع کانادا پس از انجام تحقیقات و بررسی های متعدد اینواقعه را به عنوان پدیده ای مرموز و حل نشده دسته بندی کرد و کمیته کاندانکه مسئولیت تحقیق درباره یوفوها را به عهده دارد موفق به کشف واقعیت اینحادثه نشد.


حادثه 1976 در تهران:در این حادثه جسم پرنده ناشناخته ای تجهیزات الکتریکی دو فروند هواپیمایF-4 را به همراه تجهیزات کنترل زمینی از کار انداخت. مقاماتی که بررسی اینموضوع را به عهده داشتند جسم بیگانه را فرازمینی خواندند. توجیهی که توسطمتخصصان ارائه شد نقص تجهیزات الکترونیکی و اشتباه در دید خلبان بوده است.


تعقیب و گریز سائوپائولو در سال 1986:در این سال در حدود 20 جسم بیگانه پرنده توسط مردم دیده شده و رادارها درنقاط مختلف برزیل آنها را به ثبت رسانده اند. به محض اینکه پنج هواپیماینظامی برای متوقف کردن این اجسام پرنده به هوا بلند شدند، اجسام ازرادارها پاک شده و ناپدید شدند. محققان این اجسام پرنده را ذرات ناشی ازبرخورد ایستگاه فضایی سوویت با اتمسفر اعلام کردند.


حادثه بلژیک در سالهای 1989 و 1990:در حدود 13 هزار و 500 نفر در این سالها اعلام کردند شاهد پرواز جسمی سهضلعی عظیم، بی صدا و سیاه رنگی بوده اند و در حدود دو هزار و 600 اظهاریهدر رابطه با آنچه دیده شده بود نوشته شد. این جسم توسط رادارهای ناتو نیزردیابی شد. توضیح و توجیه قانع کننده ای درباره این این جسم پرنده ارائهنشده است و تنها برخی معتقدند تعدادی از شاهدان به احتمال زیاد هلیکوپتریرا با یوفو اشتباه گرفته اند.


تصویربرداری از یوفوها در سال 2008 در ترکیه:نگهبان شب مجتمع ینی کنت در این سال ادعا کرد از چندین جسم پرنده بیگانهطی دوره ای چهار ماه تصویر برداری کرده است. این تصاویر توسط مرکز تحقیقاتعلوم فضایی سایروس به عنوان مهمترین تصاویری که تا کنون از یوفوها به ثبترسیده است، مورد بررسی قرار گرفتند.