[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


تجربهایآزمایشگاهی بر روی گروهی از ربات ها نشان داد این دستگاههای هوشمند نیزمیتوانند دروغگویی و فریب دادن یکدیگر را به راحتی بیاموزند

تشدیدمطالعاتو پیشرفت تکنولوژی در صنعت ربات ها مدتها است نگرانی هایی را دررابطه باامکان غلبه این دستگاهها بر بشر و کشنده شدن آنها برای انسان بهوجود آوردهاست اما اکنون نگرانی جدیدی علاوه بر مهلک بودن ربات ها ایجادشده است زیراربات های جدید توانایی دروغ گفتن نیز خواهند داشت.

طیتست هایآزمایشگاهی سیستم های هوشمند در فرانسه ربات هایی که در انجامپروژه هایاکتشافی و تحقیقاتی به منظور یافتن منابع پاک و اجتناب کردن ازمنابع سمیشرکت داشتند آموختند که چگونه برای حفظ منابع سودمند به یکدیگردروغ گفته ویکدیگر را فریب دهند.

در این آزمایش بیش از هزار رباتشرکت داشته ودر دسته های 10 تایی تقسیم شده بودند. هر یک از ربات هادارای یک حسگر ،نور آبی و کدهای دوتایی 264 بایتی یا ژنوم بوده است کهاختیار عملکرد رباترا در برابر محرکهای آزمایش به عهده داشته است.

رباتهای گروه اولبه گونه ای برنامه ریزی شده بودند تا پس از یافتن منابع پاکچراغهای خود راروشن کنند تا به این شکل ربات های دیگر را به سوی منبعهدایت کنند.

درعین حال ربات ها با یافتن منابع پاک امتیاز مثبت ودر صورت یافتن منبع سمیامتیاز منفی دریافت می کردند. در حدود 200 ژنوم درمیان ربات ها به گونه ایتغییر کردند تا بتوانند نسل جدیدی از برنامه ریزیرا درون خود به وجودآورده به خوبی قادر به یافتن منابع پاک و برقراریارتباط با ربات های دیگرباشند.

با این حال تعداد منابع پاک بسیارمحدود بوده و این به آنمعنی است که تمامی ربات ها توانایی استفاده ازمنابع پاکی را که یافته اند، نداشته و افزایش تعداد ربات ها می توانستربات یابنده منبع را از دریافتامتیاز محروم کند.

پس از گذشت چنددوره از آزمایش 60 درصد از رباتها به گونه ای تکامل یافتند که میتوانستند در هنگام یافتن منبع پاکچراغهای خود را خاموش نگاه داشته و بهاین شکل منابع را در انحصار خود حفظکنند.

به این شکل ربات ها بهگونه ای تکامل پیدا کردند که تواناییدروغگویی و فریب دادن دیگر ربات هارا به دست آورده و نفع خود را به کمک بهربات های دیگر ترجیح دادند.

منبع : کنجکاو