[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

شرکتسونی سال 1999 باساخت ربات AIBO ، نخستین حیوانات دیجیتالی را به دنیامعرفی کرد و توانستخود را به عنوان تولیدکننده نخستین ربات هوشمندغیرانسان به جهانیان معرفیکند. این ربات ها که دارای ساختاری مشابه باساختار بدن سگ است قادر بهصحبت کردن و ذخیره وقایع روزانه صاحب خود استهمچنین این ربات نیاز بهتوجه و محبت دارد.

ربات مذکور در ابتداقادر به صحبت کردن و یا حتیراه رفتن نبوده است اما هم اکنون علاوه برتوانایی راه رفتن قادر به بیان1000 عبارت متنوع است گفتنی است این رباتزمانی که صاحب آن لبخند میزند ویا آن را لمس میکند ابراز علاقه کرده ونسبت به موقعیت خود جملاتی رابیان میکند. AIBO می تواند از پله یا کوهنیز بالا برود.

AIBOهمچنین مجهز به دوربین دیجیتالی بسیارپیشرفته ای است و با استفاده از آنقادر به ثبت وقایع روزانه و تهیه عکس ازمحیط اطراف خود است. این رباتمیتواند همانند سگها گوش خود را بخاراند وحتی زمانی که باتری آن رو بهاتمام است به صورت خودکار خود را شارژ کند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]