رييسكل بانك مركزي از به نتيجه رسيدن اين نهاد در مورد حذف سه صفر از پول ملي خبر داد.

بهگزارش ایسنا محمود بهمني اظهار كرد: در ستاد ويژهاي كه با هدف بررسي حذفسه صفر از واحد پول ملي تشكيل شده بود در مورد اين كار به نتيجه قطعيرسيدهايم و اين كار را مفيد ميدانيم اما در شرايط فعلي اجراي آن را بهتاخير انداختهايم.
وي افزود: اين مساله به نظر ما مفيد است اما بايد در مورد زمان اجراي آن بيشتر فكر كرد.
پيشاز اين بحثهاي فراواني در اين باره مطرح بود و كارشناسان اقتصادي و روسايپيشين بانك مركزي كم و بيش با حذف تعدادي صفر از واحد ريال موافق بودهاند.
بانكمركزي در قالب طرح تحول در نظام بانكي تقويت ارزش پول ملي را يكي ازبرنامههاي اساسي خود قرار داده بود كه يكي از محورهاي آن بررسي كاهش چندصفر از واحد پول ملي بود.
در اين زمينه دو سال گذشته كميسيوني تشكيل شد تا موضوع كاهش صفرها را به شكل كارشناسي مورد تحليل و بررسي قرار دهد.