خبرگزاري فارس:منابع رسانهاي اعلام كردند كه دولت اين كشور دفتر شبكه ايراني پرستيويرا در اين كشور تعطيل كرده و دفتر شبكه تلويزيوني العالم نيز در دستتعطيلي است.

اموررسانهاي و ارتباطات دولت اردن به دفتر شبكه ماهوارهاي پرستيوي در اردنابلاغ كرده است كه مجوز ادامه فعاليت رسانهاي به اين شبكه ماهوارهاي دراردن را صادر نميكند. پيش از اين اردن به پرستيوي ابلاغ كرده بود كهبايد بر اساس قوانين و دستورات جديد اين كشور مدارك خود را ارائه دهد كهدفتر شبكه در عمان نيز با اطاعت از اين موضوع مدارك جديد خود و درخواستصدور مجوز و ساير مدارك را ارائه كرده بود.

ايندر حالي است كه روزنامه السياسه از تصميم مشابه دولت اردن درباره شبكهخبري عرب زبان العالم خبر داد و گفت كه با وجودي كه تصميم دولت در اينباره به صورت رسمي ابلاغ نشده است، در آيندهاي نزديك از فعاليت اين شبكهايراني نيز در اردن جلوگيري به عمل ميآيد. اردن به همراه مصر تنهاكشورهاي عربي منطقه هستند كه روابط خود با رژيم صهيونيستي را به صورت عاديادامه ميدهند و سفارتخانههاي آنها به صورت دوجانبه فعال است.

بنابر اين گزارش منابع پيگير در اين موضوع اعلام كردند كه دولت اردن از تصميمخود درباره رسانههاي ايراني منصرف نخواهد شد. اين منابع در موضعگيريسطحي اعلام كردند كه از آنجائيكه اردن در ايران رسانه فعالي ندارد، مقاماتاردني از اقدام مشابه ايران در اين زمينه نگراني ندارند.

ازسوي ديگر "عبدالله دوم " شاه اردن براي ديدار با بنيامين نتانياهونخستوزير رژيم صهيونيستي در حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل در نيويوركاعلام موافقت كرده است. بنابر اين گزارش، موافقت عبدالله دوم پس از سفرمحرمانه هفته گذشته "عوزي آراد " رئيس شوراي امنيت رژيم صهيونيستي بهاردن صورت گرفت.