[JUSTIFY]همهچیز از فکرتان شروع می شود. این سیستم اعتقادی شما و طرز تفکرتان است کهزندگی امروزتان را شکل می دهد. اگر زندگی متوسط الحالی را می گذرانید بهخاطر تصمیمات بدی است که اتخاذ کرده اید. و تصمیمی که گرفتید هم از طرزتفکر و باورهایتان سرچشمه می گیرد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]درنتیجه،اگر می خواهید به موفقیت دست پیدا کنید، باید اول از فکرتان شروع کنید.طرز تفکر افراد موفق را الگوی خود قرار دهید و مطمئن باشید که شما هم مثلآنها نتیجه عالی به دست خواهید آورد. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]طرزفکر 1:همه انسانهای موفق مسئولیت پذیر هستند. مهم نیست چه اتفاقی بیفتد، افرادموفق مسئولیت آنرا به گردن می گیرند. هیچوقت اقتصاد یا کس دیگری را درکسادی کارشان مقصر نمی کنند. درعوض، با قبول اشتباه خود مسئولیت آن راپذیرفته و به فکر بهبود وضعیت می افتند. افراد موفق می دانند که اگردیگران را مقصر بدانید یا مسئولیت را گردن این و آن بیندازید، قدرت کنترلموقعیت را از دست خواهید داد. [/JUSTIFY][JUSTIFY]طرزفکر 2:همه انسانهای موفق به کار خود متعهدند. موفقیت اتوماتیک وار به دست نمیآید؛ از آسمان به زمین نمی افتد. باید برای به دست آوردن چیزهایی که درزندگی می خواهید، 100% به کارتان تعهد داشته باشید. خیلی ها فقط رویایموفق شدن را در سر می پرورانند، امیدوارند که موفق شوند، آروزیشان موفقیتاست اما هیچوقت به کارشان متعهد نمی شوند. لحظه ای که تصمیم می گیرید و100% به کاری متعهد می شوید، دیگر هر کاری که لازم باشد برای رسیدن به آنانجام می دهید. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]طرزفکر 3:همه انسانهای موفق جرات تصمیم گیری برای موفقیت در زندگی را دارند. میدانید، موفق شدن جرات و جسارت می خواهد. اگر فرصتی پیش رویتان است، برایاستفاده از آن نیاز به جرات و شهامت دارید. این مسئله مخصوصاً در موفقیتهای مالی بسیار مهم است. قبل از اینکه کار و بیزنسی را شروع کنید، بایدجرات بله گفتن به آن و شروع آنرا داشته باشید. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]با دنبال کردن این سه طرزفکر افراد موفق، امیدواریم که بتوانید به هرچه در زندگی می خواهید برسید. [/JUSTIFY][JUSTIFY]موفقیت تصادفی نیست [/JUSTIFY][JUSTIFY]موفقیتهیچوقت تصادفی اتفاق نمی افتد. البته ممکن است که در طول مسیر کمی شانس باشما همراه شود و در یک موقعیت خوب قرارتان دهد اما بادوام نیست. موفقیت ازآن کسانی می شود که روی شانسشان سرمایه گذاری می کنند و احتمال شکست خودرا پایین می آورند. [/JUSTIFY][JUSTIFY]اگربه بعضی از موفق ترین افراد دنیا نگاه کنید می فهمید که اکثر آنها از هیچبه آنجا رسیده اند. خیلی از آنها بچه یتیم هایی بوده اند که حتی نمیتوانستند سالی یک حمام درست و حسابی بگیرند. اما چطور ممکن است کسی کهچنین شانس بدی در زندگی خود داشته است، به چنان موفقیتی دست پیدا کند؟ [/JUSTIFY][JUSTIFY]سادهاست، چون موفقیت هیچوقت تصادفی اتفاق نمی افتد. خیلی از این افراد با تلاشبی وقفه به موفقیت دست پیدا کرده اند چون انتخاب دیگری نداشته اند. اینسخت کوشی برایشان به شکل عادت در آمده و هیچوقت حتی وقتی زندگی مرفهی برایخود تهیه کردند هم دست از تلاش برنداشته اند. کار سخت، هوشمندانه و داشتندوستان زیاد آنها را به این پله رسانیده است. [/JUSTIFY][JUSTIFY]اینهاعناصر موفقیتند که در اختیار همه است، حتی اگر خیلی افراد نخواهند که ایناصول را بپذیرند. از این گذشته همه ما در انتخابمان آزادیم. می توانیمتصمیم بگیریم که موفق شویم یا شکسته بخوریم، انتخاب با ماست. [/JUSTIFY][JUSTIFY]موفقیتتصادفی نیست. هیچکس نیست که بدون تلاش و ذکاوت توانسته باشد به موفقیت دستپیدا کند. این خودتان هستید که می توانید تصمیم بگیرید که در زندگیتانموفق باشید یا ناموفق. انتخاب با شماست. [/JUSTIFY]