معرفی تترای دامن مشكی Gymnocorymbus ternetzi - Black Skirt Tetra

رتبه اصلی : Ostariophysi (استاریوفیسی)
رتبه : Characiformes (كاراسیفورمز)
خانواده : Characidae (كاراسیدی)
خانواده تابع : Tetragonopterinae (تتراگونوپترین)
گونه : Gymnocorymbus (جیمنوكوریمباس)
نام علمی : Gymnocorymbus ternetzi (جیمنوكوریمباس ترنتزی )
اسامی رایج:
بیوهی مشكی پوش (Black Widow)
تترای دامن مشكی (Black Skirt Tetra)
تترای سیاه (Black Tetra)
تترای دامن پوش (Skirt Tetra)
خلق و خو : صلح طلب ، بی آزار و البته هنگامی كه در جای كوچك نگهداری می شود رفتارخشن وتندی از خود نشان می دهد.
نوع تغدیه : همه چیز خوار
دمای آب : 20 °C تا 28 ( 68 °F تا 82 )
اسیدیته آب (pH) : از 6 تا 8
سختی آب (dGH) : از 5 تا 19
اندازه ماهی بالغ : نر 5 cm – ماده 6 cm
جایگیری در آكواریوم : میانه اكواریوم
فعالیت در شبانه روز : روز ها فعالیت دارد
شكل دهان : به شكل طبیعی است
شكل باله دم : دارای دم مقعّر است
نوع تولید مثل : تخم گذار
نگهداری : معمولی
نوع دفاع از خود : استفاده از دندان
تشخیص جنسیت :نوع ماده ی این حیوان بزرگتر از نر بوده و بدنی دایره شكل تر دارد .بالهی تحتانی نوع مادهی ماهی بیوهی مشكی پوش كوچك تر از نوع نر است .نر ها سایز كوچك تری دارند و دارای باله پشتی باریك ترو نوك تیز تری نیزهستند.

پراكندگی : یكی از ماهی های مشهور و متداول در تجارت ماهی های آكواریومی است

زادگاه : آمریكای جنوبی در نواحی كه آب آرام باشد ، در رودخانه های Negro, Paraguay , Parana یافت می شوند.

زیست گاه : در سایه درختان در نواحی كه پوشش گیاهی انبوهی داشته باشد

نام گزاری : Gymnocorymbus مشتق از واژه های یونانی Gymnos بمعنای لخت و همچنین Corymbus بمعنای خوشهای می باشد.
واژهی ternetzi (ترنتزی) هم برگرفته از اسم دكتر كارل ترنتز (Carl Ternetz)زیست شناس جمع آوری كننده ماهیان آب شیرین آمریكای جنوبی در 1920 اقتباسشده است.
Gymnocorymbus ternetzi توسط آقای بلونگر در سال 1985 بعنوانTetragonopterus ternetzi معرفی گردید. در سال 1196 اسم Gymnocorynbusternetzi تبدیل به یك اسم كاملا علمی گردید.
شكل باله ی پشتی ماهی كههمراه با بزرگ تر شدن ماهی رشد میكند و بزرگتر می شود باعث شد تا برای اینماهی اسم ردای زنانه پوش را برگزینند. برای همین هم اسم Petticoat Tetraرا برای آن برگزیدند و به تدریج این اسم نیز تبدیل به یك اسم رایج و مرسومتبدیل شد.خط های سیاه دور بدن ماهی و ناحیه آبشش های آن و سایه های سیاهموجود بر روی باله ی تحتانی ماهی باعث شد تا برای دانشمندان زیست شناسحالتی تداعی گردد كه زنان بیوه هنگام مراسم عزاداری لباس می پوشند. اینزنان یك شال مشكی را در مراسم خاكسپاری به دور گردن و یا سر خود میاندازند لذا به این ماهی اسم بیوه های مشكی پوش (Black Widow) را اطلاقكردند.
تمامی بیوه های مشكی پوش از همان زمان كه در سال 1935 به آلمانوارد شدند برای سراسر جهانیان شناخته شدند. تتراهای باله بلند نیز برایاولین بار در هلند و آنهم در سال 1964 میلادی مشاهده گردیدند.


رفتارها :این ماهی در اغلب حالات صلح جو بوده و رابطه ی خوبی با دیگر ماهی هابرقرار می کند ولی از آن جا كه این ماهی نسبت به دیگر ماهی های خانواده یخود پرخاشگری بیشتری را برخی اوقات از خود نشان می دهد ، لذا اگر به ماهیهای ضعیف تر در كنار خود دورن آكواریوم حمله كرد و یا به آنها ضربه زدتعحب ننمایید. ممکن است حتی به ماهیانی که درای حرکات کند و یا عکس العملهای آرامی هستند ضربه هایی را نیز وارد کنند. این ماهی حتی نسبت بههمنوعان خود نیز بسته به شرایط محیطی حمله ور است.


تغذیه :این ماهی همه چیز خوار است و تقریبا هرتكه كوچكی را كه از دهان كوچكش عبوركند خواهد بلعید، لذا توجه مخصوص از جانب نگهدارنده آكواریوم الزامی استتا مطمئن شود كه به مابقی ماهی های موجود درون آكواریوم هم عذا برسد! ازتكه های كوچك غذاهای با كیفیت خوب و مربوط به مناطق گرمسیری استفاده میكنند. در تغذیه آنها میتوان از غذاهای پولكی flake)) استفاده كنیم ، تكههای كوچك كرم های خونی فریز شده و یا زنده ی آنها ، كرم های سیاه و تکههای کوچک گوشت نیز از بهترین گزینه ها به شمار می روند.لارو های پشه برایآنها یك غذای بسیار محبوب محسوب می شوند. در طبیعت از حشرات و گیاهان كفرودخانه مانند Spirulina تغذیه می كنند و تمایل زیادی به خرچنگ هایریز(Small Crustacean) دارد.

ظاهر فیزیكی : دارای بدنبیضی شكل و صاف می باشد.بدن این ماهی شامل رنگهای نقرهای (سر و پهلو)مشكی (باله های پشتی ، تحتانی و انتهای بدن) سفید (باله دم) میباشد. ماهیهایی كه مسن تر هستند با طی زمان دارای رنگ دودی شكل می گردند.در گونهسفید (Albino) تمام بدن ماهی سفید مایل به صورتی میباشد


بدنتوسط سه خط عمودی مشكی رنگ احاطه شده است. اولین خط مشكی چشم های حیوان رادر بر گرفته است (بعضی از منابع این خط را مطرح نكرده اند). خط مشكی دومدر پشت آبشش های ماهی قرار گرفته است . و خط سوم هم دقیقا در ابتدای قسمتمشكی بدن ماهی قرار گرفته است.
پشت حیوان و سر آن دارای یكسری پولك هایبراق می باشد. باله های تحتانی ماهی نسبت به جثه آن بسیار بزرگ هستند بالههای پشتی و تحتانی ماهی دارای سایه های سیاه رنگ هستند. دهان كوچكی دارندو دارای چشمان بزرگی نسبت به دیگر ماهی های همنوع خود هستند.


برخی اوقات ماهی هایی را كه دارای باله های سفید هستند توسط رنگ های تزریقی به رنگ های آبی ، صورتی و نارنجی در می آورند.

گونه های مشابه : اغلباوقات تترای بیوهی مشكی پوش (Black Widow Tetra) با تترای فانتوم سیاه(Black Phantom Tetra ) اشتباه گرفته میشود. تترای بیوهی مشكی پوش دارایسه خط عمودی بر روی بدنش و باله دمی سفید رنگ می باشد و تترای فانتوم سیاهدارای دو خط عمودی بر روی بدنش و باله دمی سیاه رنگ می باشد.همچنین تفاوتباله های تحتانی آنها كاملا قابل مشاهده است.

ساختار آكواریوم :لایه زیرین آکواریوم را میتوان با استفاده از شن مخصوص کف آکواریوم یاهمان ماسه ی ساحل به ضخامت 3 میلی متر (تقریبا 25 کیلوگرم) پر كرد.
دکوراسیونداخلی آکواریوم را با استفاده چوب خشک ، سنگ های رودخانه ای که عاری ازلبه های تیز محتمل برای آسیب رسانی به بدن ماهی باشند میتوانید شكل دهید.


از این گیاهان میتوانید در داخل آکواریوم استفاده نمایید.
StraightVal - Vallisneria spiralis; Wisteria - Hygrophila difformis; Telantheralilacina; Dwarf Ambulia - Limnophila sessiflora; Hairgrass - Eleocharisacicularis


مراقبت و نگهداری :این ماهی یک ماهی انطباق پذیر با شرایط گوناگون محیطی می باشد.از نگهداریاین ماهی در آب هایی با سختی بالا که دارای مقدار زیادی آلکالین باشند بهشدت برحذر باشید.این ماهی در بهترین حالت در گروه های 5 تایی و بیشترنگهداری می شود.
گونه های albino (سفید و بدون رنگ ) و همچنین ماهی هایباله دراز از این نژاد احتیاج به مراقبت های بیشتری داشته و نگهدرای ازآنها در مقایسه با دیگر گونه ها سخت تر است. چرا که آنها درای باله هایظریف تری هستند و احتمال آسیب پذیری باله های آنها بسیار زیاد است.


تولید مثل :تتراها تخم گذار هستند و پس از تخم گذاری به مراقبت تخم های و فرزند خودنمی پردازند. این ماهی ها بصورت جفتی و یا در دسته های چند تایی تخم میگذارند. این بدان معناست که چنانچه بیش از یک جفت را درون یک تانک مخصوصتولید مثل قرار دهیم ، آنها می توانند بدور از هرگونه دغدغه ،گروهی تخمگذاری کنند.
ماده ها تخم های خود را بر روی برگ های مملو گیاهان رها میکنند. گیاهانی چون Ambulia و یا Javamass (Versicula dubyana). از گزینههای مناسب هستند.شما میتوانید با استفاده از نخهای كاموا به رنگهای تیرهمانند مشكی یا سبز لجنی كه به صورت یك دسته عمودی در آكواریم شناور باشدمحیط مناسبی برای تخم ریزی آنها فراهم كنید.


به محض این که تخمگذاری صورت گرفت باید والدین را از تخم جدا کنیم چرا که آنها بلافاصله پساز علمیات تخم گذاری به خوردن تخم های خود مشغول خواهند شد.
تخم ها پس از طی یک روز باز شده و نوزاد این ماهی نیز پس از 3 تا 5 روز به راحتی قادر به شنا کردن خواهد بود .


نوزادهامی توانند از میگوهای ریز و یا پولکی تغذیه کنند. از تکه های گوشت خام ویا پخته نیز به همین منوال. اگر شما قادر نسیتید والدین را پس از عملیاتتخم گذاری از تخم ها جدا کنید ، تانک خود را مش بندی کرده و ناحیه بین تخمگذاری را از والدین توسط برگ های گیاه و یا مش مورد علاقه جدا نمایید.
از آب گرم در دمای 27 تا 28 درجه سانتی گراد برای فرآیند تخم گذاری استفاده نمایید.
فرایند تولید مثل این ماهی پیچیده نمی باشد . همچنین ماهی تقریبا پس از یک سال به بلوغ کامل می رسد قادر به تولید مثل می باشد.

سازگاری با ماهیان دیگر : لیست زیر یک گروه کلی از ماهیانی را معرفی مینماید که آنها قابلیت نگهداری در کنار تترا را دارا می باشند.
ماهیان آمریکای جنوبی :
Cockatoo Cichlid (Apistogramma cacatuoides) سیكلید كاكل دار
Long-nosed Angelfish (Pterophyllum dumerilii) آنجل فیش دماغ دراز
Red Hump Cichlid (Geophagus steindachneri) سیكلید پشت قرمز
Bristlenose Catfish (Ancistrus dolichopterus) کت فیش سبیل دار
Pepper Cory (Corydoras paleatus) کوری فلفلی
دیگر گونه های Characin :
Lemon Tetra (Hyphessobrycon pulchripinnis) تترای لیمویی
Rosy Tetra (Hyphessobrycon rosaceus) تترای روزی
Red Phantom Tetra (Megalamphodus sweglesi) تترای فانتوم قرمز
Silver Dollar (Metynnis argentus) دلار نقره ای
آمریکای مرکزی :
Platy (Xiphophorus maculatus)(پلاتی)
Topaz Cichlid (Archocentrus septemfasciatus) سیكلید یاقوت زرد
آسیا :
Blue/Gold Gourami (Trichogaster trichopterus) گورامی آبی/ طلایی
Clown Loach (Botia macracantha) لوچ دلقک
Scissor-tail Rasbora (Rasbora trilineata) راسبورای دم قیچی
Cherry Barb (Puntius titteya) بارب گیلاسی
Rosy Barb (Barbus conchonius) بارب رز
Flying Fox (Epalzeorhynchus kallopterus) روباه پرنده
استرالیا :
Salmon Red Rainbowfish (Glossolepis incisus) رنگین کمان قرمز
رودخانه های آفریقا :
Kribensis (Pelvicachromis pulcher)(كرایبنسیس)
African Butterflyfish (Pantodon buchholzi) پروانه آفریقایی

کشورهایی که Corydoras julii در آنها یافت می شود.
کشور مخفف
کلمبیا Colombia COL
پاراگوئه Paraguay PRY
آرژانتین Argentina ARG
بولیوی Bolivia BOL
برزیل Brazil BRA

اسامی رایج ماهی به زبان های بومی و تجاری در کشورهای مختلف.

نام كشور زبان نوع
裸頂脂鯉 裸頂脂鯉 چین چینی ماندارین بومی
Black tetra تترای سیاه فیلیپین انگلیسی آکواریومی
Black tetra تترای سیاه انگلستان انگلیسی FAO
Black tetra تترای سیاه آمریکا انگلیسی AFS
Black widow بیوه ی سیاه آمریکا انگلیسی بومی
Black widow tetra تترای بیوهی سیاه استرالیا انگلیسی آکواریومی
Blackamoor سیاه پوست آمریکا انگلیسی بومی
Butterfly Tetra تترای پروانه آمریکا انگلیسی بومی
Mustatetra (موستاتترا) فنلاند فنلاندى بومی
Petticoat Tetra تترای رداپوش آمریکا انگلیسی بومی
Sorgmanteltetra (سورگ مانگل تترا) سوئد سوئدی بومی
Sort Tetra سورت تترا دانمارک دانمارکی بومی
Ternetsiya ترنتسیا روسیه روسی بومی
Tetra preto تترای سیاه برزیل برزیلی بومی
Trauermantelsalmler ترورمن تلسلمر آلمان آلمانی بومی
Zalobniczka a. czarna tetra زلابنیزیكا تترای سیاه لهستان لهستانی بومی

نویسنده : واحد تحقیق و توسعه شرکت انوشه آراب

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]