گاهی اوقات، علیرغم همه تلاشهایی که می کنیم، زندگیبه مراد ما پیش نمی رود. این همان زمانی است که بعضی از آدم به سراغ فال وطالع بینی می روند تا به طریقی زندگیشان را رونق بدهندکفبینی، فال اعداد، تاروت، و از این قبیل بعضی از راه هایی هستند که متخصصیناین رشته ادعا دارند به وضعیت کنونی افراد کمک می کند. یک چیزی که خیلیبرای من جالب بود انگشترهایی است که این متخصصین به افراد توصیه می کنندکه بیندازند. این انگشترها وقتی با سنگ تولد هر کس ادغام شود در خیلی ازجوانب زندگی هر فرد تعادل ایجاد می کند. اما آیا تا به حال این سوالبرایتان پیش آمده که هر انگشت برای انداختن انگشتر چه معنا و مفهومی دارد؟آیا انداختن انگشتر در یک انگشت بخصوص نشان دهنده یک مفهوم عمیق است؟ پساجازه بدهید نگاهی به مفهوم انگشت های مختلف برای انداختن انگشتر بیندازیم.


مفهوم انگشت های مختلف برای انداختن انگشتر


انگشتشست: نشان دهنده قدرت اراده در فرد است. این انگشت با خودِ درونی فرد درارتباط است. وقتی به شما گفته می شود که در انگشت شستتان انگشتریبیندازید، به دقت مراقب تغییراتی که در زندگیتان اتفاق می افتد باشید. اینانگشتر قدرت اراده شما را تقویت خواهد کرد.
انگشتاشاره: نشان دهنده قدرت، رهبری و جاه طلبی است. این انگشت نشان دهنده یکنوع قدرت خاص است. این مسئله به خصوص در قدیم الایام وقتی پادشاهانقدرتمند در انگشت اشاره خود انگشتر می انداختند بیشتر نمود دارد. درنتیجه،انداختن انگشتر در این انگشت به شما در این زمینه کمک می کند.

انگشتوسط: نشان دهنده فردیت و هویت فرد است. این انگشت که در وسط قرار گرفتهاست نشاندهنده یک زندگی متعادل و متوزان است. انداختن انگشتر در این انگشتبه شما کمک می کند زندگی متعادلتری داشته باشید.

انگشت انگشتریانگشت چهارم :شماست. انگشت انگشتری دست چپ به قلب رابطه مستقیم دارد. بهخاطر همین است که حلقه ازدواج در این انگشت انداخته می شود. این انگشتهمچنین نشاندهنده احساسات و خلاقیت در فرد است. انداختن انگشتر در انگشتچهارم دست راست به شما کمک می کند در زندگی خود خوشبین تر باشید.

انگشتکوچک: نشان دهنده همه چیز در روابط شماست. این انگشت نشاندهنده روابط مابا محیط بیرون می باشد و دقیقاً مخالف شست است که به خودِ درونی ما اشارهدارد. این انگشت نشاندهنده رفتار ما با دیگران است. انداختن انگشتر در اینانگشت به شما کمک می کند روابط خود را تقویت کنید، به خصوص درمورد ازدواج.به ارتقاء روابط کاری هم کمک می کند.


انگشترها در میان سایرجواهرات اهمیت بیشتری دارند. قبل از اینکه تصمیم بگیرید هر انگشتری دستتانکنید، بهتر است با یک متخصص درمورد نوع جواهری که می خواهید دست کنید صحبتکنید. این انگشتر، چه یک انگشتر الماس یا انگشتر نامزدی یا عروسی یا هرانگشتر دیگری باشد، نمی توان زیبایی آنها را بعنوان جواهرهایی شیک نادیدهگرفت. پس فقط به دلایل باورها و اعتقادات مذهبی نیست که خیلی ها انگشتردست میکنند، این مسئله می تواند جنبه مدگرایی هم داشته باشد. دلیل آن مهمنیست، مهم این است که انداختن انگشتر به ارتقاء وضعیت ظاهر شما کمک میکند.


منبع: rikhtopash.com