كشف راهروها و اتاقهاي مخفي زير اهرام ثلاثه
جام جم آنلاين:
پساز سالها كاوش، مجموعهاي از راهروها و اتاقهاي مخفي زير اهرام ثلاثهيمصر كشف شدند كه ميتوانند راه را براي كشف رازهاي اهرام هموار كنند.


بهگزارش ايسنا، زاهي هواس دبير كل ارشد هيأت آثار باستاني مصر از كشفمجموعهاي از راهروها و اتاقهاي مخفي زير اهرام ثلاثهي مصر خبر داد واظهار اميدواري كرد كه اين كشف بتواند راه را براي كشف رازهاي اهرامثلاثهي مصر، مجسمهي ابوالهول و اثري معروف به مقبرهي خدا كه درديوارنگارههاي تمدن مصر باستان بارها از آنها نام برده شده است، هموارهكند.

كاوش براي كشفاتاقها و راهروهاي مخفي زير اهرام ثلاثهي مصر از سال 2002 ميلادي درقالب يك پروژهي مشترك توسط باستانشناساني از مصر و گروهي ازباستانشناسان موزهي بريتانيا آغاز شده است و تا بهحال آثار تاريخيزيادي كشف شدهاند. البته نخستين پروژهي كاوش براي كشف رازهاي اهرامثلاثه در سال 1815 ميلادي توسط باستانشناسان كشور انگليس انجام شده است.
يكياز باستانشناسان اين پروژه در گفتوگو با خبرگزاري دولتي مصر، راهروهايكشفشده را عريض و مملو از هزاران خفاش توصيف كرد كه در ابتداي ورود بهآنها، نفس كشيدن بسيار دشوار ميشود.
طبقمتون تاريخي و ديوارنگارههاي اهرام ثلاثهي مصر، مقبرهاي با عنوانمقبرهي خدا كه از آن بهعنوان محل زندگي ارواح ياد ميشود، زير اهرامثلاثه قرار دارد و از آن براي انجام مراسم تدفين استفاده ميشده است.
اهرامثلاثهي مصر و مجسمهي ابوالهول، از آثار تاريخي شاخص جهاناند كه باچندهزار سال قدمت از جمله آثار ثبتشدهي مصر در فهرست ميراث جهاني يونسكوهستند.
تاكنون هيچ تصويري از اين كشف تاريخي در اختيار رسانهها قرار نگرفته است

منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]