'دخترهای مدرسه دخترانه پسرهای شبیه دخترها را دوست دارند'

محققان گفته اند دخترهایی که به مدارس دخترانه می روند به پسرهایی بیشتر جذب می شوند که چهره ای زنانه داشته باشند.
بنابه تحقیقی که توسط دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند انجام گرفته است، تحصیلدر مدارس دخترانه ممکن است "تاثیری چشمگیر" بر سلیقه دختران جوان در موردجذابیت افراد داشته باشد.
محققان این تحقیق جدید ادعا کرده اند که اینوضعیت در مورد پسرها صدق نمی کند. آنها می گویند پسرهایی که در مدارسپسرانه تحصیل می کنند، کمتر مستعدند به دخترانی جذب شوند که مشخصه هایظاهری آنها مردانه است.
اما محققان در جریان تحقیق خود متوجه شده اندکه پسرانی که به مدارس پسرانه می روند همنشینی با پسرهایی را ترجیح میدهند که چهره هایی مردانه تر دارند.
بنا به این تحقیق، تاثیر جنسیتمطلق دانش آموزان در یک مدرسه، بر سلیقه دخترانی که برادر دارند یاپسرهایی که خواهر دارند، کمتر می شود.
اعضای این گروه تحقیق گفته اند که نتیجه مطالعه آنها نشان می دهد "تغذیه دیداری" فرد بر آنچه او جذاب می داند، تاثیر می گذارد.
آنهااز 240 کودک گروه سنی یازده تا پانزده سال که در مدارس مختلط و غیر مختلطتحصیل می کرده اند، خواستند تصاویری را که به آنها نشان داده اند به لحاظجذابیت صوری دسته بندی کنند.

"معیارهای غالب"
ایندسته بندی ها نشان داده است که دانش آموزان دختر در مدارس دخترانه درمقایسه با آنهایی که به مدارس مختلط می روند، به طور چشمگیری چهره هایی راترجیح می دهند که مشخصه های زنانه داشته باشند، چه فرد دختر باشد چه پسر.
اما،پسرهای شرکت کننده در این تحقیق - چه در مدارس پسرانه چه در مدارس مختلط -چهره دخترانی را جذاب دانسته اند که مشخصه های زنانه داشته اند. این درحالی است که غالب آنها - اما نه همه - پسرهایی را جذاب دانسته اند که چهرهای مردانه تر داشته اند.
دکتر تمزین ساکستون، که این تحقیق را دردانشگاه سنت اندروز هدایت کرده است، گفت: "نکته جالب برای ما این بوده استکه تاثیر 'تغذیه دیداری' در ارتباط با قضاوت پسرها در مورد چهره دخترهاکمتر بوده است."
او گفت: "این وضعیت شاید به این دلیل باشد که زنانهبودن مشخصه های ظاهری یک دختر چنان با معیارهایی که اجتماع از جذابیت جنسزن دارد، عجین شده است که همه، زن را زمانی جذاب می دانند که چهره اوزنانه باشد. البته شاید یافته ما به این دلیل باشد که دانش آموزان، حتی درمدارس پسرانه، بیشتر در معرض چهره زن هستند، مانند معلم های زن و غیره."
مطالعات قبلی نشان داده بود کهزنان برای برقراری روابط طولانی مدت، مردانی را ترجیح می دهند که چهرهزنانه دارند، مانند لئوناردو دیکاپریو یا جوود لو، بازیگران مشهور سینمایجهان.
نتیجه تحقیق جدید در نشریه "شخصیت و تفاوت های فردی" (Personality and Individual Differences)، منتشر شده است.