سنجابی که عکس خانوادگی را خراب کرد

کههنگام گرفتن عکس یادگاری به وسط صحنه پریده و به قول معروف عکس یادگاری راخراب کرده است. مثل وقتی که ما هنگام عکس روی کله دوستمان شاخ می گذاریمیا یا شکلک در می آوریم.

اماخود من هم مانند خیلی های دیگر به واقعی بودن آن شک کردم تا وقتی که معلومشد این عکس دستکاری نشده است و واقعی است. ماجرا از این قرار بوده که اینزن و شوهر برای تعطیلات به کنار دریاچه ای در کانادا رفته بودند و دوربینرا روی سه پایه قرار داده بودند تا از خودشان عکس بگیرند. البته نکتهکلیدی در اینجا است که دوربین روی حالت تایمر قرار نداشته. بلکه آنها توسطیک کنترل از راه دور عکس می گرفتند.
این زن و شوهر در مصاحبه ای باشبکه تلویزیونی msnbc تعریف می کنند که صدای شاتر دوربین باعث جلب توجهجناب سنجاب شده و به مقابل آن آمده است. در این هنگام بوده که در لحظهمناسب این عکس فوق العاده گرفته شده است.
به هر حال جدا از جذاب بودن، این عکس اثبات می کند که سنجاب ها هم به گجت ها علاقمند هستند.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]