آنه لیز میشل، متولد سال 1952 و فوت شده در 1976. دختری که بسیار از افراد پذیرفتند که او توسط شیاطین تسخیر شده است!
درسال 1968 زمانی که او 17سال سن داشت و در دبیرستان مشغول به تحصیل بود،اولین تجربه و تشنج خود را تجربه کرد. پس از آن در 1969 او مورد اولینحمله صرع قرار گرفت. سپس او تحت نظر یک متخصص مغز و اعصاب قرار گرفت و اینپزشک تشخیص داد که او بیماری صرع همراه با تشنج رنج میبرد.
به زودیمشکلات آنه لیز آغاز شد بطوریکه او اعلام میکرد اشیا و اجسام اطرافش حرکتمیکنند، او حتی اعلام کرد که صداهایی را میشنود که به او میگفت: تونفرین شده هستی!!
در سال 1973 اعلام شد که او از افسردگی رنج میبرد.
درسال 1975 عدهای اطمینان پیدا کردند که روح او تسخیر شده است، به همین جهتوالدین او از ادامه درمان پزشکی صرف نظر کردند و از راه جن گیری برایدرمان بهره بردند.
علائم آنه لیز مانند افرادی بود که از اسکیزوفرنی رنج میبرند اما آنها به درمان پاسخ مثبت میدهند اما درمورد او قضیه فرق میکرد.
اولینبار یک زن مسن تشخیص داد که آنه لیز توسط شیاطین تسخیر شده است، او متوجهشد که آنه لیز از تصویر عیسی(ع) دوری میکند و از نوشیدن آب مقدس طفرهمیرود. او همچنین اعلام کرده که بوی بدی مانند بوی جهنم از بدن آنه لیزاستشمام میکند.
یک جنگیر به ملاقات او میآید و متوجه میشود که موضوعحقیقت دارد و او تسخیر شده است به همین جهت برای مراسم جن گیری از اسقفاجازه درخواست میکند و پس از چندبار اجازه به وی داده میشود.
جلسات جن گیری چندین بار صورت گرفت اما دو کشیشی که برای اینکار آمده بودند، نتوانستند این کار را انجام بدهند.
اوکارهای عجیب بسیار انجام میداد. او به خوردن مگس و عنکبوت عادت کرده بودو حتی ادرار خودش. او کارهای عجیب دیگر نیز انجام میداد برای مثال یک باراو به حالت سینه خیز به زیر یک میز رفت و به مدت دو روز مانند سگ واق واقمیکرد. او اغلب ساعتجیغ میکشید و این کارها برای او امری عادی شده بود.
هنگامیکه بدن او تسخیر شد به شدت ضعیف شد و نمیتوانست غذا بخورد. این تصویرمربوط مراسم جن گیری از وی میباشد که به مدت 10ماه ادامه داشت امانتیجهای در بر نداشت و او روز به روز ضعیف و ضعیفتر شد.
درسال 1978 تقریبا بعد از گذشت 2سال از مرگ وی، والدین او تصمیم گرفتند کهنبش قبر بکنند و تابوت را تغییر دهند. بعدها مشخص شد که علت این امرپیغامی بود که از یک راهبه دریافت کرده بودند، مبنی بر اینکه او احساسمیکند که جسد آنه لیز سالم مانده است. پس از نبش قبر مشخص شد که جسد اوفاسد شده است. هیچگاه اجازه پخش تصاویر جسد وی صادر نشد.
آنهلیز قبل از مرگ و لحظات پایانی عمرش صحبت کرد و از کشیش خواست تا برایشطلب آمرزش کند. او درمورد گناهان جوانان و کشیشان کلیساهای مدرن مطالبی راعنوان کرد.
آنه لیز و سه خواهرش مانند پدرش انسانهای معتقدی بودند و مذهب کاتولیک داشتند.
درموردمرگ آنه لیز چهار نفر محکوم شدند. پدر و مادر او و همچنین دو کشیشی کهبرای مراسم جن گیری تلاش میکردند. گویا آنها به 6ماه حبس محکوم شدند چراکه در نگهداری از یک بیمار کوتاهی کرده بودند.
اما نکته آخر و جالبی که مادر او عنوان کرد:
منمیدانم که ما کار درستی انجام دادیم چرا که من اثر عیسی مسیح را در کفدستان دخترم دیدم. او مُرد تا بسیاری از مردم باز هم بخدا ایمان بیاورند وفراموش نکنند که نباید گناه انجام بدهند.
میگویند در کف دستان آنه لیزمانند کف دستان عیسی مسیح سوراخ شده بود. هنگامیکه عیسی مسیح را به صلیبمیکشیدند، در کف دستان او سوراخهایی ایجاد کردند.
گویا پس از اتفاقاتی که برای آنه لیز پیش آمد، افراد بسیاری بازهم به خدا ایمان آوردند.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]