اين دهــان بستي دهــاني باز شـــد<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P>
كـو خـورندهي لــقمـه هاي راز شـــد<O:P></O:P>
[CENTER ALIGN=CENTER]لــب فـروبــند از طـعـام و از شـــــــراب<O:P></O:P>[/CENTER ALIGN]
[CENTER ALIGN=CENTER]ســـوي خوان آسـمــاني كن شـــتاب<O:P></O:P>[/CENTER ALIGN]
گـر تــو اين انبان ز نـان خــالي كـــني<O:P></O:P>
پـر زگـــوهــــر هـــاي اجــــلالي كـــني<O:P></O:P>
[CENTER ALIGN=CENTER]طــفل جـان از شـير شــيطان بــاز كن<O:P></O:P>[/CENTER ALIGN]
[CENTER ALIGN=CENTER]بــــعـــد از آنـــش بـا مـــلك انـــباز كــن<O:P></O:P>[/CENTER ALIGN]
چند خوردي چرب و شيرين از طـعــام<O:P></O:P>
امـــتحـــان كــن چـــند روزي با صــيام<O:P></O:P>
[CENTER ALIGN=CENTER]چــند شــب ها خواب را گشتي اسير<O:P></O:P>[/CENTER ALIGN]
[CENTER ALIGN=CENTER]يــك شـــبي بــيدار شــو دولـــت بـگير<O:P></O:P>[/CENTER ALIGN]
[CENTER ALIGN=CENTER]مثنوي معنوي - مولوي<O:P></O:P>[/CENTER ALIGN]