عصرایران؛انگار چيني ها پس از كشتار ترك هاي مسلمان كشور خودشان، تصميم گرفته اندبه مقدسات مردم مسلمان ايران هم به موهن ترين شكل ممكن حمله كنند .

تاقبل از اين Made In China حتی به تسبیح ها و جانمازهاي ايرانيان رسيده بودو حالا كلمه "الله" و عبارت مقدس مسلمانان يعني "بسم الله الرحمن الرحيم"را به قسمت پشت شلوارهای ايرانيان برده اند و عجب آنكه برخي مدعيان كهپيشتر در اعتراض به عبارت كوكاكولاي برعكس شده كفن پوش به خيابان ها ميريختند و در جهت تحريم كوكاكولا و نستله حركت مي كردند و هم در برابركشتار مسلمانان چين سكوت كرده اند و هم در برابر اين توهين آشكار.

اين شلوارهاي جين زنانه در فروشگاه هاي افسريه، حوالي خيابان هاي اول و دوم به قيمت 21 هزارتومان در حراجي به فروش مي رسند.

اكثرخريداران هم به نوشتار پشت جيب شلوار توجه نمي كنند و صرفا به خاطر قيمت ودوخت شلوار ان را خريداري مي كنند. فروشنده هم اطلاعات چنداني در خصوص محلخريد شلوارها و ... ارايه نمي دهد. البته برخي از خريداران به دليل عبارتپشت شلوار از خريد آن امتناع مي كنند.

به تصوير اين شلوارهاي جينچيني كه به تازگي به بازار ايران وارد شدند نگاه كنيد، عبارت "بسم اللهالرحمن الرحيم" كه "الله" آن دوبار تكرار شده است، روي جيب هاي عقب اينشلوارهاست و يك بسم الله هم برعكس نوشته شده است.


درمكتب اسلام براي كلمه الله حرمت قائل شده اند. به طوري كه حتي براي دستزدن به خط و نوشته آن بايد وضو داشت و... و حالا درست در قسمت نشيمنگاهاين شلوارها اين كلمه گلدوزي شده و بدتر ان که در تهران - که خیلی ها دوستدارند ان را ام القرای جهان اسلام بنامند - به فروش می رسد!

باتوجه به اينكه اين شلوارها تازه به كشور وارد شدند، هنوز تعدادشان مشخصنيست ولي به دليل آنكه در مارك داخلي شلوارها، عبارت "Made In P.R.C" مخففعبارت "People Republic of China" به معني جمهوری خلق چین درج شده است، بهنظر مي رسد تكذيب مليت اين كالاهاي موهن و تازه وارد براي مسئولان كميمشكل شود.تاپيش از اين واردات پرتقال اسرائيلي توطئه برخي عناصر نامعلوم اعلام شد،واردات سيب از امريكا در هاله اي از ابهام باقي ماند، اما ديگر مارك داخلياين شلوارها را نمي توان انكار كرد. مگر اينكه مسئولان مدعي شوند اينشلوارها در داخل توليد شده است، كه منطقا، با توجه به عقبه مذهبي مردمايران، كمتر توليد كننده اي فرض به تعمد، جرات چنين اهانتي را دارد. يااينكه بايد گفته شود پك اين شلوارها در بين راه باز شده و داخلانها ماركچيني درج شده است(مثل توجيهي كه براي واردات پرتقال اسرائيلي آورده شد)