بر اساس نتایج یک نظرسنجی جدید، زنان حدود 16 ماه از عمر را در حال گریه میگذارنند.

محققانبه این نتیجه رسیدند که زنان از بدو تولد تا سن 78 سالگی، به دلایل مختلفبیش از 12,000 ساعت گریه میکنند. این دلایل، احساس گرسنگی در زمان کودکیو شکست عشقی در سنین بالاتر را شامل میشود.
نتایج این نظرسنجی اینموضوع را فاش کرد که زنان در زمان کودکی و تا سن 1 سالگی، حدود سه ساعت رادر روز گریه میکنند. آنها در این سن از گریه به عنوان ابزاری برای بیانگرسنگی و یا جلب توجه استفاده میکنند.
آنها زمانی که به سن نوجوانی میرسند نیز کم و بیش عادات کودکی خود را حفظ میکنند. نوجواناندختر در این سن، حدود 2 ساعت و 13 دقیقه در هفته گریه میکنند. آنها درسنین 20 تا 30 سالگی، 2.24 ساعت در هفته گریه میکنند. دلایل این موضوع دراین اندکی متفاوت است و مواردی نظیر شکست عشقی، دیدن یک فیلم عاطفی و یااز دست دادن یک عزیز را در بر میگیرد.
این نظرسنجی که بر روی3000 زن انجام گرفته است همچنین نشان میدهد که زنان در دورههای مختلفزندگی دلایل متفاوتی برای گریه کردن دارند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]