غرق شدن
نخست، ترس و وحشتقربانیان را فرا میگیرد و آنها تلاش میکنند تا نفس خود را حبس کنند.این فرآیند حدود 30 تا 90 ثانیه به طول میانجامد. نجات یافتگان میگویندزمانی که آب وارد ششها میشود، حسی «سخت و دردآور» تجربه کردهاند امااین حس به سرعت جای خود را به «آرامش و راحتی» میدهد. نبود اکسیژن سبب ازدست رفتن هوشیاری، توقف قلب و مرگ مغز میشود.
حمله قلبی
احساسدرد و فشار شدید در قسمت سینه، معمولترین نشانه در این نوع مرگ است. اینامر بدان دلیل اتفاق میافتد که ماهیچههای قلب در حال تقلی برای دسترسیبه اکسیژن هستند. اختلال در ضربان عادی قلب، از کار افتادن آن را به دنبالخواهد داشت. از دست رفتن هوشیاری حدود 10 ثانیه طول میکشد و مرگ دقایقیبعد فرا خواهد رسید.
از دست رفتن خون
هر فرد که1.5 لیتر از خون خود را از دست دهد، احساس ضعف و تشنگی در او به وجودخواهد آمد. زمانی که 2 لیتر از خون بدن از دست رفته باشد، احساس سرگیجه درافراد غالب می شود و پس از آن فرد از هوش میرود.
برق گرفتگی
برقیگرفتگی خانگی ممکن است قلب را از کار بیندازد و پس از 10 ثانیه فرد رابیهوش کند. این موضوع در مواردی همچنین میتواند منجر به از دست رفتنفوری هوشیاری شود. این در حالی است که ادعاها حاکی از آن است که برخیزندانیان که توسط صندلی الکتریکی اعدام شدهاند، در اثر خفگی جان خود رااز دست دادهاند.
سقوط از ارتفاع
نجات یافتگانسقوط آزاد اغلب این مورد را گزارش کردهاند که گذشت زمان کند میشود.مطالعه بر روی 100 نفر از افرادی که از روی پل Golden Gate درسانفرانسیسکو خودکشی کرده بودند، نشان داد که اکثر آنها به صورت آنی فوتکردهاند.
اعدام (آویزان شدن از طناب)
مجازاتهاییکه در برخی کشورها برای مجرمین در نظر گرفته میشود و یا خودکشی از اینطریق، باعث مرگ شخص از طریق خفگی میشوند. این عمل ممکن است فرد را ظرف 10ثانیه بیهوش کند اما در صورتی که طناب به شیوهای درست بسته نشده باشد،این فرآیند ممکن است دقایق زیادی طول بکشد.
آتش
سوختگی،درد شدیدی را منجر میشود و حساسیت پوست را به درد افزایش میدهد. محققانمیگویند پس از تخریب عصبهای سطحی، مقداری از درد ممکن است کاهش یابد امانه زیاد. اما مرگ در آتشسوزی اکثراً به دلیل استنشاق گازهای سمی و خفگیحادث میشود.
بریده شدن سر
بریده شدن سر میتواندسریع و بدون درد باشد اما به نظر میرسد پس از صدمه دیدن نخاع، هوشیاریهمچنان برای مدت کمی ادامه دارد. محققان میگویند مغز ممکن است همچنان بهفعالیت خود برای مدت 7 ثانیه ادامه دهد. گزارشها از اعدامهای گیوتین درفرانسه حاکی از آن است که چشمها و دهان برخی قربانیان به مدت 30 ثانیه ازخود حرکت نشان میدادهاند.

هندونه