جهان نیوز نوشت: یک بررسی در سازمان ملی جوانان نشان می دهد که 55 درصد جوانان با جنس مخالف خود ارتباط دارند.

دراین پژوهش 7 هزار نفری از دختران و پسران مجرد 15 تا 29 ساله که به روشتصادفی انتخاب شده آمده است:30 درصد افراد نمونه فقط رابطه دوستی راانگیزه خود از برقراری رابطه دانسته اند .حدود 34 درصد انتخاب همسر و 14درصد نیز رابطه جنسی را دلیل دوستی برشمردند.

ابراز محبت از جنس مخالف مهمترین عامل موثر در ایجاد رابطه دوستی تلقی شده است.

43درصد دخترانی که رابطه داشته اند بیان کردند که تنها با یک نفر رابطهدوستی داشته اند و 57 درصد با بیش از یک نفر دوست بودند.این نسبت ها برایپسران 24 و 76 درصد است.

24 درصد از کسانی که با جنس مخالف ارتباط داشته اند بیان کرده اند که رابطه آنان به آمیزش جنسی منجر شده است.

در استان های خوزستان و گیلان بیش از دیگر استانها این رابطه به رابطه جنسی منجر شده است.

16درصد از جوانانی که آمیزش جنسی داشته اند به حاملگی بعد از ازدواج اشارهکرده اند .این رویداد برای پسران در همه سنین و برای دختران بعد از 17سالگی رخ داده است.

درآمد خانوادگی بیش از 15 درصد از جوانانی که ارتباط جنسی دشته اند ،بین 500 تا یک میلیون بوده است.

در این گزارش آمده است که تبادل نگاه در حدود 40 درصد آغازگر رابطه بوده است.

همچنین40 درصد افراد خیابان را به عنوان مکان آغاز ارتباط با جنس مخالف اعلامکردند،نزدیک به 15 درصد در میهمانی خانوادگی 15 درصد دانشگاه و 12 درصدپارک و بقیه ،مهمانیهای دوستانه را اولین مکان ارتباطی با جنس مخالفدانسته اند.

سازمان ملی جوانان در انتهای این گزارش ملی تاکید میکند که شیوع رابطه با جنس مخالف در میان نوجوانان و جوانان ما به طورچشمگیر افزایش یافته است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]