فال قهوه دو نوع است.یک نوع فقط با نگاه کردن به نعلبکی تعبیر می شود.درنوع دوم که این روزها مورد استفاده است،ابتدا به فنجان سپس به نعلبکی نگاهکرده،تعبیر می شود.ء

فال نعلبکی

آماده کردن قهوه ته نشین شده

مقداریقهوه خیلی ریز برداشته شده و داخل آب داغ جوشانده می شود.کمی از آبش خوردهشده و ته مانده آن که نباید زیاد غلیظ باشد داخل نعلبکی صاف،تمیز و خشکریخته شده و برای پراکنده شدن ته قهوه به همه جای نعلبکی چند بار در جهاتمختلف تکان داده می شود و برای آشکار شدن اشکال در جهات مختلف تکان دادهمی شود.بعد از آماده کردن قهوه نعلبکی را جلوی خود بگیرید،در ذهن خود خطیاز راست به چپ که از وسط نعلبکی بگذرد بکشید و به همین ترتیب خطی خیالی ازبالا به پایین طوری بکشید که نقطه تقاطع این دو خط درست وسط نعلبکیباشد.با نگاه کردن اشکال بالا و پایین خط،معنای آنها را از لیست پاییندریابید.اشکالی که در نعلبکی قهوه آشکار می شود همیشه عینآ مانند اشکالجدول نیست.کسی که فال می گیرد باید اشکال نعلبکی را به اشکال جدول تشبیهکند.اشکال بالای خطی که ذهنی کشیدیم مؤثرتر،اشکال پایین خط هم کمتأثیرترند.به همین شکل،اشکال راست و چپ هم به گونه های متفاوت تعبیر میشود.تعبیر یک شکل متفاوت تر از بقیه اشکال است.ء

قدرت و تأثیر اشکال

ء1.اشکال بالای خط به خوبی و اشکال پایین خط به بدی اشاره دارند.ء

ء2.معنای اشکال بالایی خط قوی تر است.ء

ء3.اشکال پایین خط میانی،از نظر قدرت تأثیر کمی دارند.ء

ء4.اشکال سمت راست به خوبی و اشکال سمت چپ به بدی و شر معنی می شود.ء

ء5.پشت سر هم بودن اشکالی که به خوبی اشاره دارد،به خوبی،پشت سر هم بودن اشکالی که به بدی اشاره دارد به بدی دلالت می کند.ء

فال فنجان

کمیاز قهوه را بعد از خوردن آن داخل فنجان باقی می گذارند.سپس بعد از گرفتننیتی نعلبکی بر روی فنجان گذاشته شده و برگردانده می شود.بعد از این کهقهوه کمی خنک شده با نگاه کردن به اشکال داخل فنجان تعبیر می شود.بعد ازفنجان نوبت نعلبکی است.اضافه های داخل نعلبکی درون فنجان ریخته می شود.واین بار با اشکال داخل نعلبکی فال تعبیر می شود.ء

اخطارهای مهم فال قهوه

ء1.در فال قهوه فقط یک نیت می شود.ء

ء2.برای نگاه کردن و تعبیر اشکال فنجان در جهت عقربه های ساعت گردانیده می شود.ء

ء3.اشکال ابتدا به طور مستقل تعبیر می شود و سپس حوادث به یکدیگر ربط داده می شود.ء

ء4.نباید ته قهوه داخل فنجان زیاد باقی مانده باشد زیرا اشکال آشکار نمی شود.ء

ء5.یک فال دو بار گرفته نمی شود،بدشانسی می آورد.ء

ء6.فنجانی که برای فال گذاشته شده نباید برگردانده شود و باید روباز بماند.ء

ء7.برای گرفتن فال،قهوه همیشه باید از یک طرف فنجان نوشیده شود.ء

تعبیر اشکال فال قهوه

درخت: فراوانی،پیروزی در بازی،بیهوده بودن سرمایه گذاری

سر شیر: برآورده شدن آرزرو،برطرف شدن دلتنگی

اسب: آرزو است،به خصوص به مژده ای در مورد دل اشاره می کند

اسب سوار: برطرف شدن دلتنگی و آرزوها،مهمان،دوستی

ماه: ناراحتی روحی و روانی.ماه تمام به ماجراهای عشقی.ماه نیمه هم به طرح های جدید تعبیر می شود

کفش: مهمانی،دریافت خبرهای تعجب انگیز

ماهی: موفقیت و شانس،خوشحالی کوتاه مدت

چمدان: به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند

پرچم: خطر

نوزاد: رهایی از غصه های کوچک،آرامش خانواده

چاقو: قطع ارتباط،درگیری و دعوا

سوسک: به وجود بعضی مسائل کوچک و اجباری بودن حل این مسائل اشاره دارد

ابر: بعضی مسائل و شبهب را توضیح می دهد.بودن ابرها در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره می کند

جانور،هیولا: حوادث ترسناک

درخت کاج: موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا

ناقوس: خبر گرفتن

قوری: حادثه ای شگفت آور،زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

حلقه گل: غصه ای که هنوز برطرف نشده است.حلقه بریده شده،رهایی از غصه ها

گل: شادی بزرگ،دوستی واقعی،جوان حساس و خجالتی

میخ: تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی

خط:خطوط کج به دوستی های ساختگی و ظاهری،خطوط دراز زندگی طولانی و راحت و یامسافرت؛خط مستقیم شکسته،به بیماری؛خط شکسته به مشقت و بی پولی؛خطمستقیم،به درآمدی متوسط،راحتی و آرامش اشاره می کند.ء

کوه: از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

چهارگوش: گاهی به شادی،لذت و عشق،گاهی هم به اسارت و مشقت اشاره دارد.ء

اژدها: دشمنی بزرگ

خانه: ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها،خانه ای داخل درخت،ازدواجی خوشحال کننده؛خانه ای در محلی خلوت،میراث

موش: دشمنی و خیانت

فیل: قدرت و موفقیت

کشتی: خبری خوب،سفری طولانی

چشم: حسادت و چشم خوردن

خنجر: خطر

خروس: نوید و مژده،کاری خیر

انسان:دو انسان چهره به چهره،گفتگو و سازگاری؛دو انسان پشت به پشت،به دلخوری؛یکانسان به آمدن مهمان اشاره می کند.بعضی ها دیده شدن انسان در فال را بهخود فالگیر تعبیر می کنند.دست در دست بودن یک زن و مرد به ازدواج،دست دردست بودن دو زن به صحبت علیه کسی،دست در دست بودن دو مرد هم به رسیدن بهسازگاری تعبیر می شود.ء

زن: رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید،شادی

جام: جمع شدن دوستان قدیمی

شلوغی: شرکت در یک اجتماع

در: کار با ادارات دولتی

مربع: میراث و سود را توضیح می دهد.اگر بزرگ باشد به معنی سود و بهره ای بزرگ است.ء

مورچه: به کار وتلاش،باغیرت بودن،دریافت مزد زحمات

پروانه: ماجرای عشقی معصوم،شادی های روزانه،و بلند پروازی

گوسفند: به معنای نذر است

سگ: سگ دونده به دریافت خبری خوب؛سگ خوابیده،به تنبلی و شوخی بی مزه

پل: به رفع غم و غصه ها و حل مسئله ای طولانی

پرنده:خبر دهنده بخت و اقبال است.اگر در نوک خود چیزی حمل کند به دریافت خبریخوب در آینده نزدیک اشاره می کند.پرنده ایستاده هم به سفری سودمند و یاشادی اشاره می کند.ء

پارو: زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

قیچی: به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.ء

میز: به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.ء

نردبان،پله: به پیشرفت،کار زیاد و پیشروی،رسیدن به رفاه اقتصادی

کمان: به دست آوردن موفقیت به سختی،بدی و مشقت تعبیر می شود.ء

صندلی: به بهتر شدن کارها از هر نظر،تمام شدن یک چیز تعبیر می شود.ء

جارو: به انتها رسیدن مشقت ها،پشت سر گذاشتن بدی ها اشاره دارد.ء

کلاه: خبر دهنده موفقیت است.نشان دهنده موفقیت های نهانی همراه با ریسک می باشد.ء

چتر: به محافظت و ایمنی در برابر خطرها اشاره دارد.چترباز به یاری و کمک،چتر بسته هم به نرسیدن یاری و کمک تعبیر می شود.ء

تاج: یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است.ء

ترازو: به معنی رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه است.ء

توپ: به زندگی سخت و بدون ثبات اشاره می کند.به معنی بی اساسی و بی بنیانی زندگی و تغییرات بدون آرامش است.ء

هواپیما: به سفری ناگهانی،رو به راه شدن کارها تعبیر می شود.ء

رختخواب: رختخوابی مرتب به ثبات و ذکاوت،رختخواب نامرتب به نامنظمی و بی قراری اشاره دارد.ء

ستاره: به معنی شانس است.به خوش شانسی،خوشبختی مداوم،انتظار طولانی تعبیر می شود.ء

مار: سمبل دشمنی است.دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند.ء

راه:به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.راهی طولانی و مستقیم،بهزندگی طولانی و بدون زحمات،راه پرمانع و مشقت ها اشاره می کند.ء

تخممرغ: اشاره به موفقیت و خوشحالی دارد.تخم مرغ بزرگ به بخت و اقبال بزرگتعبیر می شود.تخم مرغ بریده شده به یأس و ناامیدی و از بین رفتن بخت واقبال است.ء