مهندسان بریتانیایی می گویند ممکن است درطی 10 تا بیست سال آینده صد هزار"درخت مصنوعی" کاشته شود تا به تدابیری کهدر این کشور برای کاهش گاز دی اکسید کربن تولید شده توسط بشر در نظر گرفتهشده است، کمک کند.
درخت مصنوعی ممکن است در مناطقی کاشته شود که میزان دی اکسید کربن ساخت بشر بالاست

"موسسهمهندسان مکانیک" در بریتانیا گزارشی جدید منتشر کرده است که در آن سهگزینه ژئو مهندسی به عنوان پیشنهادهایی عملی برای کاهش میزان گاز کربنیکبرجسته شده است. درخت های مصنوعی یکی از این سه گزینه بوده است.

تدوین کنندگان این گزارش می گویند که بدون کمک ژئو مهندسی، اجتناب کردن از خطرات گرمایش زمین غیرممکن خواهد بود.

آکادمیملی علوم در بریتانیا ژئو مهندسی را گزینه هایی می داند که شامل طرح هایبزرگ مهندسی محیط زیست می شود و هدف از به کارگیری آنها مقابله باتاثیراتی است که ناشی از تغییر ویژگی های شیمیایی جو بوده است.

"سلاحی کارگر بر همه چیز نیست"

دکترتیم فاکس، که تدوین گزارش جدید موسسه مهندسان مکانیک را هدایت کرده است،گفت نباید به ژئو مهندسی به عنوان سلاحی کارگر بر هر قدرت مخرب نگاه کرد؛سلاحی که می تواند به تنهایی بر گرمایش زمین غلبه کند.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

اوبه بی بی سی گفت ژئو مهندسی باید توام با تلاش های دیگری که برای کاهش دیاکسید کربن و همچنین روش هایی که برای تطبیق با تاثیرات گرمایش زمین مطرحو به کار گرفته شده است، استفاده شود.

بنا به محاسبات بسیاری ازدانشمندان حوزه آب و هوا جهان فقط چند دهه فرصت دارد تا میزان گازهایگلخانه ای خود را کاهش دهد.چند دهه دیگر میزان دی اکسید کربن موجود دراتمسفر به حدی افزایش یافته است که بالا رفتن دمای هوای کره زمین اجتنابناپذیر شده است.

نویسندگان این گزارش می گویند نوع ژئو مهندسی کهآنها پیشنهاد داده اند باید برای کوتاه مدت در نظر گرفته شود چون فقط باعثتاخیر در روند گرمایش زمین می شود اما در دراز مدت کاهش تولید گاز دیاکسید کربن حیاتی است.

آنها دو نوع ژئو مهندسی را تعریف می کنند.

نمووفان، از دانشگاه ایست آنگلیا (استان آنگلیلای شرقی در بریتانیا)، میگوید: "اولین نوع تلاش دارد کره زمین را با منعکس کردن نور خورشید به نقطهای دور از کره زمین، خنک کند. نوع دوم ژئو مهندسی می خواهد دی اکسید کربنرا از اتمسفر حذف و در مکانی خاص انبار کند."

گروه مهندسان صدهاگزینه مختلف را مطالعه کردند اما با توجه به فن آوری های فعلی، فقط سهگزینه را به عنوان ایدهایی قابل اجرا مطرح کرده اند.

عامل کلیدی درانتخاب این سه گزینه امکان اجرای آنها با استفاده از فن آوری های است کهدی اکسید کربن منتشر شده از آنها محدود است و در واقع خود به مشکل اصلیاضافه نمی شود.

دکتر فاکس گفت: "در حال حاضر نمونه هایی از درختهای مصنوعی در دست ساخت است. طراحی درخت های مصنوعی به لحاظ اجزای سازندهآن بسیار پیشرفته است. خط تولید خودکاری که قرار است آنها را ارائه دهدنیز بسیار پیشرفته است. در مدت زمانی نسبتا کوتاه این درخت ها را می تواندر شمار انبوه تولید و توزیع کرد."

این درخت ها بنا به این اصل کارمی کند که دی اکسید کربن را با استفاده از ف_*ل_ن*__رهایی از هوا جذب کند.پس از آن دی اکسید کربن جذب شده از ف_*ل_ن*__رها جدا و انبار می شود.

دکترفاکس گفت نمونه درخت مصنوعی هم اندازه یک کانتینر دریایی است و در مقایسهدرختی هم قد و قواره خود در طبیعت قادر است هزاران بار بیشتر دی اکسیدکربن از اتمسفر جذب کند.

روش دیگری که مورد توجه و علاقه گروهمهندسان مکانیک است نصب بیوراکتورهای نوری روی ساختمان هاست. برای اجرایاین روش از محفظه های شفاف که حاوی جلبکند، استفاده می شود. جلبک ها درجریان فرایند فتوسنتز، دی اکسید کربن هوا را به خود جذب می کنند.

سومینگزینه، در ارتباط با کاهش تشعشات خورشیدی است. در این روش تشعشعات خورشیدبه فضا منعکس و بازگردانده می شود. این گزارش می گوید که ساده ترین روشبرای این کار مجهز کردن ساختمان ها به پشت بام ها منعکس کننده است.

تدوینکنندگان این گزارش تاکید دارند که هر سه گزینه به تحقیقات بیشتری نیازدارد و از دولت بریتانیا خواسته اند تا برای تحلیل موثر بودن، خطرات وهزینه طرح های ژئو مهندسی 10 میلیون پوند اختصاص دهد.