دانشمندان آمریکایی می گویند راز بیماری مرموزی را که موجب مرگ زنبورهای عسل در سراسر جهان شده، کشف کرده اند.

ازسال 2006 پرورش دهندگان زنبور عسل در آمریکا شاهد این بودند که زنبورهایعسل کندوهای آنان یک شبه و بدون هیچ دلیل معلومی تلف می شوند.
در طول زمستان سال 2007 و نیز 2008، بیش از یک سوم زنبور های عسل آمریکا از بین رفتند.

دانشمنداناین مرگ ها را به ناتوانی زنبورها در مقابله با سموم دفع آفات گیاهی وقارچ های عفونی ارتباط می دادند ولی تحقیقات متعدد نتوانسته بود دلیل اینناتوانی را کشف کند.

ولی یافته های جدید که در نشریه آکادمی ملیعلوم، چاپ شده نشان می دهد که علت مرگ این زنبورها صدمه ای است که توسط یکانگل بسیار کوچک به سلول های تولید کننده پروتئین آنها وارد شده است.

این انگل در سال 1986 به طور تصادفی وارد آمریکا شده و از یک کندو به کندوی دیگر انتقال یافته است.
هنوزخیلی زود است که بتوان با قاطعیت گفت دلیل مرگ دسته جمعی ناگهانی زنبورهایعسل، این انگل بوده است ولی دانشمندانی که در این تحقیقات شرکت داشته اندمی گویند دریافتن این که آیا به دستگاه تولید کننده پروتئین زنبورها آسیبیوارد شده یا نه می تواند هشدار به موقعی باشد در این باره که بیماری درشرف حمله است.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]