این موجود عجيب سر از آب بیرون آورده باعث بهت وحیرت زیستشناسان و دانشمندان شده و هنوز هیچ کسی نمیداند این غول بیشاخو دم نامش چیست، در کدام ردهبندی موجودات قرار دارد و اینکه چند سالشاست. فقط میتوان گفت شبیه یک نهنگ است که با هشتپا پیوند خورده است!توریستهایوحشتزده ساحل "گوین پنینسول" در ولز با دیدن موجودی که مانند یک هزارپایبزرگ است یا گودزیلایی تغییر چهره داده، قیل و قالی راه انداختند و به اینترتیب ماموران ساحلی برای رسیدگی به این مساله وارد کارزار شدند اما چیزیکه دستگیرشان شد نه دعوا بود نه جنازه یا حتی به ساحل افتادن نهنگها.اینبار موجودی را یافتهاند که هزاران بازو از بدنش آویزان است. احتمالااو از این بازوها برای حرکت یا صید استفاده میکند. این شاخکها یا بازوهاتمام بدن موجود وهمانگیز ما را پوشانده و طول هر یک از آنها به دو مترمیرسد.
هزاران نفر در منطقه "سوئِنزی" در ولز بودند و کنار دریالحظات خوبی داشتند که این موجود از آب بیرون آمد و بدون حرکت روی ساحلافتاد.دانشمندانهمانقدر که از دیدن یک یوفو- سفینه فضایی- به وجود میآیند از دیدن اینموجود هم شوکه شدهاند. آنها بر این باورند که شرایط بد آب و هوایی آن رابه سطح آب کشانده است. نوک تمام بازوهای این موجود را نوعی صدف شاخیشکلپوشانده که یا برای راه رفتن زیر آب از آن استفاده میکرده یا برای شکار.
پروفسور"پل برین" از دانشگاه سوئنزی ماجرا را اینگونه شرح میدهد:"صدای کودکی راشنیدیم که جیغ میزد. همه به دنبالش دویدیم و در نهایت به آن موجودی عجیبرسیدیم که تکانهای وحشتناکی میخورد."کسانیکه این موجود را از نزدیک دیدهاند میگویند به آنچه در برنامه Dr.whoگفته میشود خیلی شباهت دارد؛ برنامهای که علمی- تخیلی است و از شبکهبیبیسی پخش میشود. پروفسور برین در ادامه میگوید:"در واقع اینبزرگترین موجود فضایی است که تا حالا دیدهام! طول هر یک از بازوهای اینموجود را نمیتوانم تخمین بزنم اما به نظرم اندازه یک تیر چراغ برق است."

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]