تربیت ماهیان آکواریومی برای اجرای نمایش :

در سال 2004 پسر آقای دکتر Kyle , Dean Pomerlean در نمایشگاه مدرسه اش دوماهی قرمز برنده شد.
دکترDeanو پسرش به عنوان تفریح شروع به آموزش ماهی کردند تا نشان دهند که درمغزکوچک ماهی قابلتهای بیش از آنچه مردم فکر میکنند وجود دارد آنها ازروشتشویق به وسیله غذا بعد از انجام نمایش که برای تربیت حیواناتی مانندسگ ،شیر ، دلفین و ... استفاده میگردد استفاده کردند.
آنها ابتدالوازمی راساختند تا آموزش به ماهی ممکن باشد. وقت و زمان بسیاری را برایآزمون و خطاصرف کردند تا بتوانند این روش را توسعه دهند. روش آنها نتنهابرای آموزشماهیها شدنی و ممکن بود بلکه برای صاحبان آنها نیز بسیار سریعو جالب بود.
بعداز بدست آوردن نتیجه آنها تصمیم گرفتند وب سایتی راراه اندازی نمایند وبه مردم نشان دهند که ماهی آنها چه کارهایی را یادگرفته است. هیچ کس تابحال ندیده بود که ماهی آکواریومی آموزش ببیند. مردماز آنها سؤال میکردندکه چگونه میتوانند به ماهی خود آموزش دهند.
بنابراین دکتر Dean و پسرش یک کتاب راهنما نوشتند و تجهیزات آموزشی رابصورت دستساز می ساختند و در اختیار متقاضیان قرار میدادند و به مرورزمان به ایننتیجه رسیدند که درست کردن وسایل آموزشی به وسیله دست زمانگیر و دشوار استبعلاوه کیفیت آنها ایدهال نیست.
سپس آنها به توسعهاین روش ، ساختابزار جدید و دستور کاملتر پرداختند که حاصل آن یک بستهآموزشی شامل یککتابچه آموزشی، DVD سرگرم کننده آموزشی و وسایل مورد نیازبرای آموزش مثلمیله غذادهی ، زمین اجرای نمایش ، حلقهها و میلههاینمایش و ... میباشدرا ساختند.

ماهیشمابعد از آموزش دیدن با این بسته میتواند فوتبال ، راگبی و بسکتبالبازی کند، از حلقه رد شود، یک حلقه را به سطح آب بیاورد ، از داخل تونلبه صورتعمودی و افقی رد شود و ...
این محصول از ماه فبریه 2008 قابل دسترسی در فروشگاههای سراسر امریکا شد.

یکیازماهیان دکتر Dean به نام آلبرت انیشتین که یک گلدفیش کالیکوی باله بلنداستبا این بسته ، آموزش داده شد و توانست در سن سه سالگی بعد از گذشتچهارهفته آموزش حرکات نمایشی را انجام دهد و وارد کتاب رکوردهای گینسشود.

دکترDeanPomerlean مقالاتی را در زمینه آموزش به ماهیان در مجلههایDiscoverMagazine و National Geographic Kids چاپ نموده اند و همچنین خبرگزاریabc News در خبری با عنوان " ماهی خود را به مدرسه بفرستید " باایشانمصاحبه نمود.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]