[JUSTIFY]ماهيان زينتی درياچه ملاوی:
ماهیانزینتیسیچلاید دریاچه ملاوی زیبا پرتوان با قابلیت تكثیر راحت و بسیارارزان درمحیط های مناسب هستند. آنها متعلق به دوگروه متمایز به نامهایMbuna وnon- Mbuna می باشند. ماهیان non- Mbuna در مناطق سنگی این دریاچهو گروهMbuna در سطوح گرم آبهای دریاچه یافت می شوند. در هر گروه تعدادزیادیگونه وجود دارد اما بعضی از آنها دارای خصوصیات مشتركی هستند كه موردتوجهعلاقمندان است. گروه Mbuna از نظر اندازه كوچك رنگی گوشتخوار فعال وبارفتار تهاجمی هستند. اما گروه non- Mbuna كمی تهاجمی از نظر اندازه بزرگوهمه چیز خوار هستند. گونه های متعلق به گروه Mbuna شامل:LabidochromisMelanochromis Cynotilapia و Pseudotropheus و گونه هایمتعلق به گروهnon- Mbuna عبارتند از: Aulonocara Cyrtocara NimbochromisProtomelasCopadichromis Lethrinops و غیره. بارزترین ویژگی ماهیانسیچلاید ملاویرنگ آنها است. بیشتر گونه ها دارای رنگ آمیزی چشمگیری هستند.نرها دارایرنگ روشن تر از ماده ها هستند. در محیط طبیعی آنها دریاچه ملاویpH آببین 8 / 7 و 3 / 8 و درجه حرارت 0C3026 است. گروه non- Mbuna بهكاهشاكسیژن حساس بوده و به همین دلیل در سطوح بالای آب دریاچه برایاكسیژنگیری مناسب زندگی می كنند. میزان اكسیژن محلول بایستی در حدود ppm6یابیشتر باشد.

در رابطه با غذادهی سیچلاید ملاوی بهتر استعاداتغذایی آنها را در نظر گرفت. پلت های با كیفیت خوب یا غذاهای پولكی دردرازمدت و با تو بی فكس یا كرمهای خونی حداقل یك بار در هفته استفاده میشود.بطور معمول یك غذای پولكی كم پروتئین استاندارد ( با پروتئین 38 33%)برایهمه گونه ها استفاده می شود. همینطور از یك بوسترنظیر Spirulina(نوعیجلبك) گهگاهی می توان استفاده كرد. اگر شرایط آب مناسب باشد كیفیتخوب غذاو ف_*ل_ن*__راسیون مناسب آب آنها را در شرایط اسارت تكثیر می كنند.این ماهیانتكثیر كنندگان دهانی هستند. ماده ها تخم ها را بر روی خمره یاماسه میگذارند تا عمل لقاح توسط نرها انجام شود. بعد از لقاح تخم ها دروندهانماهی ماده نگهداری می شوند تا عمل تفریخ (hatch ) انجام شود.زمانیكهنوازد ماهیان كیسه زرده خود را جذب كردند كه حدود 18 روز طول میكشد مادهها آنها را بسته به نوع گونه و دمای آب رها می كنند. در طول اینمدت مادهها یا بسیار كم و یا اصلا آب نمی خورند.

ماده ها از بچهماهیانبرای چند روز مراقبت می كنند. بچه ماهیان با غذاهای مقوی تغذیه میشوند.همچنین از بچه میگوی تازه تفریخ شده می توان برای غذا دهی استفادهكرد.دما در این مرحله بایستی C5/28 باشد و هوا دهی ملایم انجام گیرد.گونهLabidochromis كه از پرطرفدارترین ماهیان سیچلاید در بین علاقمنداناست كهاز بین آنها L. caeruleus (سیچلاید زرد لیمویی) با داشتن رنگ زردروشن باخطوط سیاه در باله پشتی زیباترین است. در مقایسه با سایر Mbuna اینگونهخیلی مهاجم نیست و هر دو ماهی نر و ماده جذاب هستند. نگهداری اینگونهآسان است و در شرایط اسارت تكثیر می شوند. این ماهی آبهای قلیایی سختبادرجه حرارت بین 24 تا 0C5/27 را ترجیح می دهد و تغییرات جزیی دما راتحملمی كند. آنها همه چیز خوار بوده و از حشرات حلزونها و صدفها تغذیهمیكنند. در شرایط آكواریومی غذاهای پولكی با كیفیت مناسب پلت هایمخصوصماهیان سیچلاید و غذاهای منجمد مورد استفاده قرار می گیرند.

Melanochromisمعروفبه سیچلاید طلایی ملاوی در بین علاقمندان هنوز هم با داشتن رنگطلایی وخطوط سیاه بر روی بدن ماهی پرطرفداری است. آنها می توانند تهاجمیشوند وبایستی با سایر گونه های بزرگ تر Mbuna نگهداری شوند. در هر حالتوصیه میشود از نگهداری بیش ا زیك نر یا نرهای مشابه از سایر گونههایMelanochromis جلوگیری شود. آب با شرایط دمای بین C23 تا 28 وقلیاییسخت و pH بین 6 /8 - 6 /7 مناسب است. آنها از جلبكها و سایرغذاهایآكواریومی تغذیه می كنند. رنگ آمیزی در جوانترها یك جور است اما درنرهایبالغ رنگهای سیاه بیشتر دیده می شود. آنها براحتی تكثیر می شوند وحداكثرطول آنها به 10 تا 13 سانتیمتر می رسد.

گونه Cynotilapiaدرتجارت به عنوان afra یا Mbena black afra معروف است. رنگ طبیعی نرهارنگآبی روشن به همراه خطوط آبی تیره بر روی بدن است در حالیكه رنگ مادههاخاكستری بژ است. آنها نبایستی با سایر گونه های Mbuna ماهیانی كهرنگآمیزی نرها یا ماده ها شبیه هم هستند نگهداری شوند. اگر سایرماهیانمتهاجم در آكواریوم قرار گیرند رنگشان را از دست می دهند و به رنگآبیخاكستری بدون خطوط در می آیند. نرها سلطه جو و خشن هستند. ظاهر یاشمایلنرها در بین جمعیتهای گوناگون فرق می كند. نرها تا اندازه حدود cm11رشدمی كنند. در حالیكه ماده ها كوچكتر هستند. آنها اگر شرایط آب مناسبباشددر شرایط اسارت تكثیر می شوند.

گونه Protomelas fenestratus دربینعلاقمندان به لب كلفت thick lip معروف است و دارای خاصیتی است كه ازپهلوشكل فشرده ای دارد. در ماهیان بزرگتر هر دو ماهی نر و ماده بطورخاصیدارای لبهای بزرگ گوشتالو هستند. نرها غالبا رنگی بوده و چانه هایآنهارنگ آبی متمایل به سبز و رنگ شكم زرد است.

منبع : مجله Infofish International شماره نوامبر-دسامبر 2004

نویسنده: الهام كریمی – كارشناس پرورش ماهی[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]