سخنگوى صندوق بين المللى پول مى گويد كه اقتصاد جهانى از سقوط شديد نجاتپيدا كرده است ولى هنوز زود است که دولت ها بسته هاى اقتصادى خود را كناربگذارند.

كارولين آتكينسون روز پنجشنبه در يك كنفرانس خبرى گفت:«اقتصاد جهانى در حال بهبود است...من فكر مى كنم اعداد امروز رشد توليدناخالص داخلى آمريكا حاكى از اين وضعيت است.»

وى افزود: چشم انداز نيز در حال تغيير است اما احساس ما اين است كه باید تاكيد كنيم زمان رضايت از اين روند هنوز فرا نرسيده است.

دولت آمريكا روز پنجشنبه اعلام كرد كه بزگترين اقتصاد جهان به مسير احياء اقتصادى از ركورد عميق خود ادامه مى دهد.

براساس اين گزارش، ميزان توليد ناخالص داخلى در سه ماه دوم تنها يك درصدريزش كرده است در حالى كه اين رقم براى سه ماه اول سال ۶.۴ درصد بوده است.

هفتهگذشته، رييس صندوق بين المللى پول اعلام كرده بود كه روند احياء اقتصادجهانى آغاز شده است ولى ثبات آن منوط به تمركز ايالات متحده آمريكا بر روىصادرات و آسيا بر روى واردات است.سخنگوى صندوق بين المللى پول مى گويد: بهاعتقا ما زمان آن نيست تا از استراتژى هاى در دستور كار دست بكشيم.هفتهگذشته، رييس صندوق بين المللى پول اعلام كرده بود كه روند احياء اقتصادجهانى آغاز شده است ولى ثبات آن منوط به تمركز ايالات متحده آمريكا بر روىصادرات و آسيا بر روى واردات است.

اوليويه بلانشارد در مقاله اى كهدر اين زمينه منتشر كرد همچنين گفته بود: بازده بالقوه اقتصادى ممكن استكمتر از ميزان آن در دوران پيش از ضربه بحران مالى باشد.

وى افزود:بازگشت آسان نخواهد بود و بحران اثرات عميقى بر جاى گذاشته كه مى تواندبراى سال هاى متمادى هم بر عرضه و هم تقاضا تاثير بگذارد.

به گزارشخبرگزارى رويترز، ميزان مصرف در آمريكا كه در بر گيرنده ۷۰ درصد اقتصاداين كشور است و سهم بزرگى از تقاضاى جهانى را نيز تشكيل مى دهد، روند خوددر قبل از بحران مالى را به سرعت باز نخواهد يافت.

اين وضعيت در حالى است كه بخش مسكن نيز با زيان هاى چند تريليون دلارى ناشى از سقوط ارزش ملك و بازار سهام دست و پنجه نرم مى كند.

رييسصندوق بين المللى پول اظهار عقيده كرده است: بحران مالى، آمريكاىى ها رابيشتر با «ريسك هاى دنباله دار» آشنا كرده است كه احتمال وقوع آنها كم استولى در صورت رخ دادن مى تواند عواقب مصيبت بارى را به دنبال داشته باشد.

براساس اين گزارش، چنين رخدادى به معنى آن است كه بازگشت مصرف كنندگانآمريكاىى به روش هاى خرج كردن بى رويه غير محتمل است و هم آمريكا و همشركاى تجارى آن بايد خود را با اين وضعيت سازگار كنند.

به گفته اوليويه بلانشارد، در اين زمينه اقتصاد كشورهاى نوظهورى چون چين مى تواند نقش عمده اى را ايفاء كند.

رييسصندوق بين المللى پول مى گويد: از نقطه نظر آمريكا، كاهش ذخيره ارزى فعلىچين مى تواند به افزايش تقاضا و ثبات احياء (اقتصادى) آمريكا كمك كند.

وى مى افزايد: در نتيجه، اين وضعيت به واردات بيشتر از سوى آمريكا منجر مى شود كه به ثبات روند احياء اقتصادى جهان كمك خواهد كرد.

بهگفته رییس صندوق بين المللى پول، در كوتاه مدت بيشتر كشورهاى جهان رشداقتصادى مثبتى را در ماه هاى آينده تجربه خواهند كرد اگرچه كاهش نرخبيكارى تا سال آينده محقق نخواهد شد.

بر اساس اين مقاله، در صورتىكه افزايش صادرات آمريكا و رشد واردات كشورهاى آسياىى با شكست روبرو شودچشم انداز آينده وخيم تر خواهد بود.

رييس صندوق بين المللى پول درمقاله خود ابراز عقيده كرده است: در چنين وضعيتى دلار احتمالا باز ارزشخود را از دست داده و راه براى بى ثباتى بيشتر باز مى شود كه روند احياءاقتصادى را از مسير خود خارج مى كند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]